Логотип журнала "Провизор"
ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕК-ПОЗИЧАЛЬНИЦЬ

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
АПТЕК-ПОЗИЧАЛЬНИЦЬ

Б.П. ГРОМОВИК , професор кафедри ОЕФ та технології ліків, С.І. ТЕРЕ ЩУК, доцент кафедри ОЕФ , Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Продовжуємо навчальний курс з економічного аналізу діяльності аптек. У цьому номері журналу увазі читачів пропонується десята тема

За браком власних оборотних коштів аптеки можуть залучати банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредитні відносини характеризуються тим, що їх суб’єктами є дві сторони: одна з них в межах конкретної кредитної угоди називається кредитором, інша — позичальником. Грошові чи товарно-матеріальні цінності, витрати або виконана робота та надані послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об’єктом кредиту.

Кредиторами аптеки можуть бути банки та спеціалізовані фінансовокредитні інститути (банківський, лізинговий кредити), підприємства (комерційний кредит), держава (державний кредит), міжнародні фінансовокредитні установи (відкриття кредитних ліній через уповноважені банки).

За формою кредити поділяються на грошові та товарні.

За видами кредити класифікують на:

 • банківський економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення;
 • лізинговий — стосунки між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна (майновий кредит або лізинг-кредит).
 • комерційний — економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами;
 • державний — економічні, кредитні відносини між державою та суб’єктами господарювання;

Банківський та державний кредити надаються аптекам у грошовій формі, лізинговий та комерційний — у товарній. Банківський та державний кредити погашаються у грошовій формі. Комерційний кредит також повертається здебільшого у грошовій формі.

Залежно від мети використання розрізняють кредити, що направлені на фінансування оборотних коштів, основних засобів тощо.

За терміном надання виділяють короткострокові, середньострокові, довгострокові кредити. Короткострокові кредити (до одного року) аптеки можуть отримувати у разі фінансових труднощів, які виникають у зв’язку з витратами обороту. Середньострокові кредити (від одного до трьох років) надаються на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень. Довгострокові кредити (понад 3 роки) можуть надаватися для формування основних фондів.

Залежно від забезпечення кредити поділяють на забезпечені та бланкові. Перші гарантуються певними видами активів, зокрема нерухомістю, цінними паперами, товарно-матеріальними цінностями, дебіторською заборгованістю тощо. Бланкові кредити надаються без забезпечення надійним позичальникам зі стійким фінансовим станом та стабільним джерелом погашення кредиту.

При отриманні кредиту аптекою можна виділити три етапи.

На першому етапі аптека і банк ведуть переговори стосовно можливого укладення кредитної угоди, за позитивних наслідків яких банк готовий прийняти документи аптеки для розгляду.

На другому етапі аптека звертається до банку із заявою, в якій вказує мету отримання, суму і термін кредиту, економічне обґрунтування його необхідності та джерела погашення. На вимогу банку аптека зобов’язана надати інші необхідні документи, до яких належать статут аптеки (нотаріально засвідчений), установчий договір (нотаріально засвідчений), реєстраційне посвідчення (свідоцтво) або патент (нотаріально засвідчені) тощо.

На третьому етапі банк вивчає формальну і неформальну інформацію про аптеку, оцінює її ділову репутацію та імідж, аналізує кредитоспроможність аптеки, проводить поглиблене обстеження її фінансового стану і визначає міру ризику, визначає перспективи розвитку аптеки та перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту.

Для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності аптеки-позичальниці.

Кредитоспроможність позичальника — це його здатність залучити позиковий капітал та за конкретних умов кредитування в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності. Кредитоспроможність — поняття більш вузьке, ніж платоспроможність, адже погашення позики — це лише один з видів заборгованості, яку може мати аптека. Платоспроможність, у свою чергу, — це наявність і достатність коштів та їхніх еквівалентів для своєчасного погашення зобов’язань у міру настання терміну їхньої оплати, тобто здатність вчасно та в повному обсязі виконувати планові платежі і термінові зобов’язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм господарської діяльності.

Таким чином, кредитоспроможність прогнозує платоспроможність аптеки на строк кредиту, характеризує можливість погашення частини загального боргу, а саме кредитної заборгованості. При цьому джерела погашення — виручка від реалізації продукції, виручка від реалізації майна, що забезпечує кредит, гарантія іншого банку або підприємства, страхове відшкодування. Платоспроможність містить у собі поняття «кредитоспроможність », фіксує неплатежі за попередній період або на певну дату, характеризує здатність і можливість погасити всі види заборгованості. Джерела погашення — виручка від реалізації продукції, виручка від реалізації майна аптеки.

Кредитоспроможність установлюється вітчизняними комерційними банками самостійно на підставі ґрунтовної і виваженої оцінки фінансової діяльності аптеки, проведеної за підсумками порівняльного аналізу балансів, звітів про фінансові результати та їх використання тощо. Аптека-позичальниця повинна мати фінансові передумови для отримання позики і бути спроможною своєчасно повернути наданий їй кредит відповідно до умов кредитного договору.

Головним джерелом інформації про фінансовий стан потенційної аптекипозичальниці є її звітність: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про наявність майна, а також розрахунки певних показників, зроблені на підставі цієї звітності. Банк здійснює оцінку фінансового стану аптеки перед наданням їй позики, а в подальшому — щоквартально.

На сьогодні у світовій банківській практиці існує велика кількість підходів до оцінки кредитоспроможності. Простою у використанні є бально-рейтингова оцінка, яка забезпечує комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності (використовуються показники, що відображають різні аспекти діяльності позичальника). Вона дозволяє прогнозувати своєчасність здійснення майбутніх платежів, ліквідність і реальність оборотних активів, оцінити загальний фінансовий стан підприємства і його стійкість, а також дає можливість визначити межі зниження обсягу прибутку, в яких здійснюється погашення частки фіксованих платежів.

Методика оцінки позичальника базується на чотирьох групах показників.

І група — попередня оцінка позичальника з метою визначення ринкової його позиції, взаємовідносин з банком у минулому, перспектив розвитку. Показниками цієї групи є:

 1. Період функціонування аптеки — кількість років з часу державної реєстрації.
 2. Наявність бізнес-плану характеризує перспективу розвитку аптеки.
 3. Прибуткова діяльність свідчить про рентабельну діяльність аптеки.
 4. Погашення позичок у минулому характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення кредитів.
 5. Сплата процентів за користування кредитом характеризує наявність або відсутність фактів сплати чи несвоєчасної оплати процентів за користування кредитом.

ІІ група — показники платоспроможності позичальника (табл. 1)

 1. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення поточних активів до поточних пасивів і характеризує, наскільки обсяг поточних зобов’язань за кредитами та розрахунками може бути погашений за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів, чи здатний позичальник взагалі розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями.
 2. Коефіцієнт термінової ліквідності показує, якою мірою оборотні активи покривають короткотермінові зобов’язання, а саме наскільки короткотермінові зобов’язання (поточні пасиви) можуть бути погашені швидколіквідними активами (грошовими коштами і дебіторською заборгованістю).
 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, наскільки короткотермінові зобов’язання (поточні пасиви) можуть бути негайно погашені швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами.
Таблиця 1 ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕКИ

з/п
Показник Вихідні дані для розрахунку
з форм звітності
Шкала бальних оцінок
2 1 0

1

Коефіцієнт загальної
ліквідності

Ф. № 1-м, р. 260*
Ф. № 1-м, р. 620*

2 і більше

Від 1 до 2

Менше 1

2

Коефіцієнт термінової
ліквідності

Ф. № 1-м, (р. 230 + р.160 + р.170 + р. 210)*
Ф. № 1-м, р. 620*

х

0,3 і більше

Менше 0,3

3

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Ф. № 1-м, р. 230*
Ф. № 1-м, р. 620*

х

0,2 і більше

Менше 0,2

* Середнє значення на початок та кінець періодів.


ІІІ група — показники фінансової стійкості (табл. 2)


Таблиця 2 ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АПТЕКИ

з/п
Показник Вихідні дані для розрахунку
з форм звітності
Шкала бальних оцінок
2 1 0

1

Коефіцієнт фінансової
стійкості

Ф. № 1-м, р. 380*, Ф. № 1-м, р. 620*

х

0,6 і більше

Менше 0,6

2

Коефіцієнт фінансової
незалежності

Ф. № 1, р. 380*, Ф. № 1, р. 640*

х

0,2 і більше

Менше 0,2

3

Коефіцієнт автономності

Ф. № 1-м, р. 620 *, Ф. № 1-м, р. 380 *

х

Менше 0,1

1 і більше

4

Коефіцієнт
забезпеченості власними
обіговими коштами

Ф. №1-м, (р. 380 – р. 080)*, Ф. № 1, р. 260*

2 і більше

Від 1,4 до 2

Менше 1,4

5

Коефіцієнт маневреності
власних коштів

Ф. № 1-м, (р. 260 – р. 620)*, Ф. № 1-м, р.380*

х

0,5 і більше

Менше 0,5

* Середнє значення на початок та кінець періодів.


 1. Коефіцієнт маневреності власних коштів характеризує ступінь мобільності використання власних обігових коштів у порівнянні з власним капіталом.
 2. Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу до залучених на тривалий термін коштів.
 3. Коефіцієнт фінансової незалежності показує частку власних коштів у валюті балансу аптеки.
 4. Коефіцієнт автономності показує частку залучених коштів з розрахунку на 1 грн. власних коштів позичальника.
 5. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує частку власних обігових коштів в оборотних активах аптеки.

ІV група — показники надійності (табл. 3)

Таблиця 3 ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ АПТЕКИ

з/п
Показник Вихідні дані для розрахунку з форм звітності Бальна оцінка
2 1 0

1

Оборотність дебіторської
заборгованості

Ф. № 1-м, Σ (р. 160 ... р. 210) початок періоду
Ф. № 2-м, р. 030 попередній період і
Ф. № 1-м, Σ (р. 160 … р. 210) кінець періоду
Ф. № 2-м, р. 030 звітний період

2

Оборотність кредиторської
заборгованості

Ф. № 1-м, Σ(р. 530...р. 580) початок періоду
Ф. № 2-м, р. 030 попередній період і
Ф. № 1-м, Σ(р. 530...р. 580) кінець періоду
Ф. № 2-м, р. 030 звітний період

3

Коефіцієнт оборотності товару

Ф. № 2-м, р. 140 попередній період
Ф. № 1-м, р.130 початок періоду і
Ф. № 2-м, р. 140 звітний період
Ф. № 1-м, р. 130 кінець періоду


 1. Коефіцієнт забезпечення кредиту характеризує наявність, обсяг та якість забезпечення повернення кредиту (дорівнює 2, коли щодо забезпеченням повернення кредиту є гарантії уряду України або гарантії банків; 0,5 — оформлене поручительство або страхування ризику; 0,1 — аптека не користувалася кредитами в минулому).
 2. Оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом
 3. Оборотність товару оцінюється шляхом порівняння з попереднім періодом.

Згідно з рекомендацією НБУ позичальники можуть бути поділені банком за рейтингом надійності на п’ять класів (табл. 4):

Таблиця 4 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСІВ АПТЕК-ПОЗИЧАЛЬНИЦЬ

з/п
Клас надійності Характеристика фінансового стану

Значення
інтегрованого
показника

1

Клас А

Дуже стійкий

Понад 200

2

Клас Б

Стійкий

160–200

3

Клас В

Має ознаки напруження

135–160

4

Клас Г

Високого ризику

100–135

5

Клас Д

Незадовільний

Менше 100


 • клас А — фінансова діяльність позичальника дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди;
 • клас Б — фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу А, але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники (контрагенти банку), віднесені до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу;
 • клас В — фінансова діяльність позичальника задовільна і потребує більш детального контролю. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі і в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені;
 • клас Г — фінансова діяльність позичальника незадовільна, і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; імовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низькою;
 • клас Д — фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), імовірність виконання зобов'язань з боку позичальника / контрагента банку практично нульова.

На основі значення інтегрованого показника, отриманого внаслідок проведеного аналізу системи основних показників діяльності, банком визначається клас надійності аптекипозичальниці і приймається рішення про доцільність видачі їй кредиту.

Для закріплення викладеного матеріалу пропонується виконати завдання

Завдання 1

Оцінити платоспроможність аптекипозичальниці «Leopharm» (табл.5), застосувавши хід розрахунку і бальні оцінки, наведені в табл. 1.

Таблиця 5 ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕКИ

з/п
Показники Значення
фактичне за
шкалою
вагоме оціночне

1

Коефіцієнт загальної
ліквідності

 

 

8

 

2

Коефіцієнт термінової
ліквідності

 

 

7

 

3

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

 

 

6

 

Усього

 

Вагомий коефіцієнт групи

5

Усього балів у групі

 


Завдання 2

Розрахувати фінансову стійкість аптеки-позичальниці «Leopharm» (табл.6), застосувавши хід розрахунку і бальні оцінки, наведені в табл. 2.

Таблиця 6 ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

з/п
Показники Значення
фактичне за
шкалою
вагоме оціночне

1

Коефіцієнт фінансової
стійкості

 

 

6

 

2

Коефіцієнт фінансової
незалежності

 

 

5

 

3

Коефіцієнт автономності

 

 

4

 

4

Коефіцієнт забезпеченості
власними обіговими коштами

 

 

4

 

5

Коефіцієнт маневреності
власних коштів

 

 

4

 

Усього

 

Вагомий коефіцієнт групи

4

Усього балів у групі

 


Завдання 3

Дати оцінку кредитоспроможності аптеки «Leopharm» у порівнянні з аптеками «Hippocrates», «Panacea» та «Asclepiades» (табл. 7), застосувавши дані табл. 4.

Таблиця 7 РОЗРАХУНОК ІНТЕГРОВАНОГО ПОКАЗНИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АПТЕК-ПОЗИЧАЛЬНИЦЬ

з/п
Групи показників Значення
Аптеки
Leopharm Hippocrates Panacea Asclepiades

1

Попередня оцінка

5,6

4,3

3,6

5,6

2

Платоспроможність

 

40

75

40

3

Фінансова стійкість

 

60

44

40

4

Надійність

 

24,8

21,6

25,6

Інтегрований показник

 

 

 

 

КЛАС

 

 

 

 


Завдання 4

Визначити надійність аптеки-позичальниці «Leopharm» (табл. 8), застосувавши хід розрахунку і бальні оцінки, наведені в табл. 3.

Таблиця 8 ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ АПТЕКИ

з/п
Показники Значення
Фактичне за
періоди
за
шкалою
вагоме оціночне
попередній звітний

1

Коефіцієнт
забезпечення
кредиту

х

х

0,1

8

0,8

2

Оборотність
дебіторської
заборгованості

 

 

 

2

 

3

Оборотність
кредиторської
заборгованості

 

 

 

2

 

4

Оборотність товару

 

 

 

2

 

Усього

 

Вагомий коефіцієнт групи

2

Усього балів у групі

 


Вихідні дані для виконання завдань

Аптека «Leopharm» вперше звертається за кредитом, функціонує на ринку 5 років. Опрацьований бізнесплан. Характеризується прибутковою діяльністю.

Форма № 1-м БАЛАНС АПТЕКИ «LEOPHARM»
АКТИВ Код рядка На початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

61,2

81,7

первісна вартість

031

110,6

136,5

знос

032

49,4

54,8

Усього за розділом I

080

61,2

81,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

5,9

11,8

Готова продукція (товар)

130

61,7

65,1

Дебіторська заборгованість за товар:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3,0

3,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

2,5

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,8

0,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3,9

0,9

Усього за розділом II

260

85,3

86,5

Баланс

280

146,5

168,2

ПАСИВ Код рядка На початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15,0

15,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26,3

34,0

Усього за розділом I

380

41,3

49,0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12,6

16,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78,8

97,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

0,4

2,8

зі страхування

570

3,2

0,7

з оплати праці

580

10,2

1,7

Усього за розділом IV

620

105,2

119,2

Баланс

640

146,5

168,2


Форма № 2-м ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ АПТЕКИ «LEOPHARM»
Стаття Код
рядка
За звітний
період
За попередній
період

Дохід (виторг) від реалізації товарів

010

1109,5

895,7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

23,3

17,0

Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів

030

1086,2

878,7

Матеріальні затрати

090

37,8

28,6

Витрати на оплату праці

100

120,4

104,7

Відрахування на соціальні заходи

110

45,7

30,1

Амортизація

120

4,4

4,1

Інші операційні витрати

130

36,6

46,5

у тому числі: єдиний податок

131

12,6

Собівартість реалізованих товарів

140

802,8

634,9

Інші звичайні витрати

150

14,6

10,0

Податок на прибуток

170

8,9

6,3

Разом витрати

180

1071,2

865,2

Чистий прибуток (збиток)

190

15,0

13,5


http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика