Логотип журнала "Провизор"
Порівняльна оцінка діяльності аптек за допомогою методу балів

Порівняльна оцінка діяльності аптек за допомогою методу балів

Б. П. Громовик, професор кафедри ОЕФ та технології ліків,
С. І. Терещук, доцент кафедри ОЕФ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Сьогодні увазі читачів пропонується восьма тема навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек

У попередньому повідомленні описано метод оцінки конкурентоспроможності аптеки за економічними показниками. Для характеристики ефективності використання інших видів ресурсів аптек доцільно використати такі групи показників, як трудові, маркетингові, організаційно-управлінські тощо. Як інструмент може бути використаний метод балів.

Метод балів передбачає присвоєння максимальної кількості балів найкращому з показників за всіма потенціалами, розрахунку зважених балів з урахуванням вагомості складових потенціалу та інтегрального показника конкурентоспроможності кожної аптеки. Застосування методу балів дозволяє не тільки визначити основних конкурентів та місце в конкурентному середовищі аптеки, яка оцінюється (за критерієм максимуму набраних балів), але й кількісно оцінити відставання від найбільш конкурентоспроможної аптеки.

Метод передбачає виконання чотирьох послідовних етапів.

Перший етап — підготовка інформації за оцінними показниками. Як оцінні показники рекомендуються дані зі звітних форм № 1-м та № 2-м — Балансу та Звіту про фінансові результати (дохід від реалізації, операційний прибуток, чистий прибуток, власний капітал, товар), а також матеріалів інвентаризації (кількість товарних одиниць), особових справ і Звітів з праці за формою № 1-ПВ (середньооблікова чисельність працівників, чисельність працівників, які працювали весь рік).

Другий етап — формування потенціалів на базі оцінних показників. Оцінні показники кожної аптеки є основою для розрахунку показників конкурентоспроможності, які згруповані відповідно в чотири потенціали (табл. 1).

Вагомість окремих потенціалів визначено на основі експертної оцінки та аналізу фінансово-господарської діяльності сукупності аптек з урахуванням важливості того чи іншого показника для оцінки.

Третій етап — складання матриці оцінних показників. Для кожної з досліджуваних аптек у таблицю вносяться показники конкурентоспроможності за чотирма потенціалами. Після складання матриці оцінних показників необхідно виділити найкращі значення за кожним показником і присвоїти їм 10 балів. Розрахунок балів для кожної аптеки за всіма показниками визначається на основі співвідношення:

Четвертий етап — розрахунок зважених балів та інтегрального показника. Розрахунок зважених балів за кожним показником проводиться шляхом перемноження кількості балів на вагомість складових потенціалу. Сума зважених балів кожного показника формує інтегральний показник конкурентоспроможності кожної аптеки. Максимальне значення показника становить 20,0.

Розрахований показник для кожної з досліджуваних аптек є основою для рекомендацій з покращення роботи з чотирьох аналізованих напрямків.

Для закріплення викладеного матеріалу пропонується виконати завдання:

Визначити конкурентоспро можність аптек «Leopharm» та «Vitapharm » за звітний період з допомогою методу балів. Результати подати у формі табл. 2. Вихідні дані вказані в табл. 3 та звітних форм № 1-м і № 2-м.Таблиця 1. Порядок розрахунку потенціалів аптек

з / п
Оцінні показники Визначення Вихідні дані,
джерела інформації
Маркетинговий потенціал (вагомість чинника — 0,4)

1

Співвідношення товарних
одиниць

Відношення кількості товарних одиниць в асортименті досліджуваної аптеки до кількості товарних одиниць в асортименті в середньому за аптеками, що діють у даному ринковому сегменті

Перелік інвентаризаційних описів
(тип. форма № М 21) досліджуваних
та порівнюваних аптек

2

Коефіцієнт оборотності товару

Ф. № 2-м, р. 140
Ф. № 1-м, 0,5 р. (130 п. п. + 130 к. п.)*

Виробничий потенціал (вагомість чинника — 0,3)

3

Коефіцієнт зростання доходу

Ф. № 2-м, р. 030
звітного та попереднього періоду

4

Коефіцієнт операційної
рентабельності реалізації товару

Ф. № 2-м, р.190+ р. 131+р. 170
Ф. № 2-м, р. 030

Кадровий потенціал (вагомість чинника — 0,2)

5

Продуктивність праці

Ф. № 2-м, р. 030
Звіт з праці (Ф. № 1-ПВ)

6

Коефіцієнт сталості кадрів

Звіт з праці
(Ф. № 1-ПВ)

Фінансовий потенціал (вагомість чинника — 0,1)

7

Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу

8

Коефіцієнт автономії

* п. п. та п. к. — дані на початок та кінець періодів.
** Встановлюється як середнє значення між чисельністю працівників на початок та кінець періоду.
***Дорівнює чисельності працівників на початок періоду мінус кількість звільнених плюс звільнені у звітному році з-поміж прийнятих у цьому ж періоді.


Таблиця 2. Оцінка конкурентоспроможності аптек

з / п
Показники Хід розв’язку і
значення показників
Кmax Бали за оцінними
показниками
Ваго-
мість
Зважені бали
Аптеки Аптеки Аптеки
«Leo-pharm» «Vita-pharm» «Leo-pharm» «Vita-pharm» «Leo-pharm» «Vita-pharm»

1

Коефіцієнт співвідношення
товарних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Коефіцієнт оборотності товару

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт зростання доходу

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Коефіцієнт операційної
рентабельності реалізації товару

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Продуктивність праці

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Коефіцієнт сталості кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт рентабельності
власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Коефіцієнт автономії

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтегральний показник конкурентоспроможності


Вихідні дані для виконання завдань:


Таблиця 3. Умова завдання
Показники Значення показників для аптек
«Leopharm» «Vitapharm»

Коефіцієнт співвідношення товарних одиниць

0,81

0,75

Облікова кількість штатних працівників на початок звітного
періоду, осіб

18

6

Прийнято, осіб

8

Вибуло усього, осіб

4

2

з них з причин:

скорочення штату

2

плинності кадрів

3

звільнені з-поміж прийнятих у звітному періоді

1

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного
періоду, осіб

22

4


Баланс досліджуваних аптек на 1 січня 2010 року Форма № 1-м
АКТИВ Код рядка Аптеки
«Leopharm» «Vitapharm»
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

61,2

81,7

22,8

20,9

первісна вартість

031

110,6

136,5

63,8

64

знос

032

49,4

54,8

41

43,1

Усього за розділом I

080

61,2

81,7

22,8

20,9

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

5,9

11,8

Готова продукція (товар)

130

61,7

65,1

16,7

22,2

Дебіторська заборгованість за товар:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3

3,9

1,5

0,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом

170

2,5

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,8

0,2

Грошові кошти

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

3,9

0,9

10,9

2,2

Усього за розділом II

260

85,3

86,5

29,1

24,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

2,5

2,5

Баланс

280

146,5

168,2

51,9

45,7

ПАСИВ Код рядка На початок
звітного періоду
На кінець
звітного
періоду
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

15

15

10

10

Нерозподілений прибуток

350

26,3

34

12,6

12,3

Усього за розділом I

380

41,3

49

22,6

22,3

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12,6

16,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

78,8

97,8

23,8

18,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

550

0,4

2,8

2,1

1,8

зі страхування

570

3,2

0,7

1

0,5

з оплати праці

580

10,2

1,7

2,4

2,2

Усього за розділом IV

620

105,2

119,2

29,3

23,4

Баланс

640

146,5

168,2

51,9

45,7Звіт про фінансові результати досліджуваних аптек за 2009 рік Форма № 2-м
Стаття Код
рядка
Аптеки
«Leopharm» «Vitapharm»
За звітний
період
За
попередній
рік
За звітний
період
За попередній
рік

Дохід (виторг) від реалізації товарів

010

1109,5

895,7

282,4

286

Непрямі податки

020

23,3

17

5,1

4,2

Чистий дохід від реалізації товарів

030

1086,2

878,7

277,3

281,8

Матеріальні затрати

090

37,8

28,6

4,1

4,3

Витрати на оплату праці

100

120,4

104,7

53,2

51,2

Відрахування на соціальні заходи

110

45,7

30,1

0,5

0,5

Амортизація

120

4,4

4,1

Інші операційні витрати

130

36,6

46,5

31,1

29,1

у тому числі: єдиний податок

131

12,6

16,5

16,8

Собівартість реалізованих товарів

140

802,8

634,9

184

196,2

Інші звичайні витрати

150

14,6

10

Податок на прибуток

170

8,9

6,3

Разом витрати

180

1071,2

865,2

272,9

281,3

Чистий прибуток (збиток)

190

15

13,5

4,4

0,5


www.provisor.com.ua© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика