Логотип журнала "Провизор"
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АПТЕК ВІДПОВІДІ ДО ТЕМИ 4

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ АПТЕК
ВІДПОВІДІ ДО ТЕМИ 4

С. І. ТЕРЕЩУК, доцент кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Б. П. ГРОМОВИК, професор кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Сьогодні увазі читачів пропонуються відповіді до четвертої теми навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек. Для звірки правильності виконання згадайте теоретичний матеріал, умови практичних та тестових завдань, які були опубліковані в журналі «Провізор», 2009, № 5


Завдання 1: Аналіз структури засобів аптеки
№ з/п Значення Оборотні
активи
Необоротні активи Коефіцієнт
співвідношення

1

На початок звітного періоду

85,3

61,2

1,4

2

На кінець звітного періоду

86,5

81,7

1,1

3

Темпи приросту, %

1,4

33,5


Висновок. За аналізований період збільшилася сума необоротних активів (темп приросту склав 33,5 %), а оборотні активи зросли незначно — лише на 1,4 %. На початок звітного періоду коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів становив 1,4, на кінець періоду він знизився до 1,1 унаслідок зростання суми необоротних активів, що є прийнятним для поточної діяльності аптеки.


Завдання 2: Горизонтальний і вертикальний аналізи оборотних активів аптеки
Стаття Код
рядка
із
балан су
На
початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Вертикальний аналіз Горизонтальний аналіз
Питома вага Різниця між кінцем і початком періоду
на початок
періоду
на кінець
періоду
в абсолют-
ному виразі
у пито мій
вазі
темпи
приросту, %
Оборотні активи

Товари

130

61,7

65,1

72,3

75,3

3,4

3

5,5

Дебіторська
заборгованість
за товари

160

3

3,9

3,5

4,5

0,9

1

30

Грошові засоби

230

3,9

0,9

4,6

1,04

3

-3,56

-76,9

Усього

260

85,3

86,5

1,2

1,4


Висновок. За аналізований період спостерігається зростання суми оборотних активів (на 1,2 тис. грн.) унаслідок збільшення суми товару (темп приросту — 5,5 %) та суми дебіторської заборгованості за товар (темп приросту — 30,0 %). Величина останнього показника є незадовільною для аптеки, позаяк свідчить про вилучення грошей з обороту. У свою чергу, зростання суми залишку товару характеризується як позитивне лише за умови збільшення суми доходу від реалізації.Завдання 3: Порівняльний аналітичний звіт аптеки
Стаття Код ряд-
ка із звіту
Попередній рік Звітний рік Зміни
абсолютні
величини
відносні
величини
( % до чис-
того доходу)
абсолютні
величини
відносні
величини
( % до чистого
доходу)
абсолютних
величин
структури, % темпи
приросту, %

Чистий дохід
від реалізації
товарів

030

878,7

1086,2

207,5

23,6

Собівартість
реалізованих
товарів

140

634,9

72,3

802,8

73,9

167,9

1,6

26,4

Інші витрати

090 +100 +
110 + 120 +
130 +131 +
150 +170

230,3

26,2

268,4

24,7

38,1

–1,5

16,5

Разом витрати

180

865,2

98,5

1071,2

98,6

206

0,1

23,8

Чистий
прибуток

190

13,5

1,5

15,0

1,4

1,5

–0,1

11,1


Висновок. За аналізований період відбулися позитивні зміни в показниках чистого доходу від реалізації товару та чистого прибутку. Горизонтальний аналіз аналітичного звіту аптеки показав вищий темп зростання товарообігу, а отже, і собівартості реалізованих товарів, спричинив зростання всіх витрат на фоні меншого темпу приросту інших витрат (23,6 % проти 16,5 %). Дослідженням змін у відносних показниках (вертикальний аналіз) встановлено зростання питомої ваги всіх витрат на 0,1 %, що призвело до зменшення питомої ваги чистого прибутку на 0,1 %. Для покращення ефективності роботи аптеки варто першочергову увагу приділити зменшенню показника собівартості реалізованих товарів.


Завдання 4: Експрес-аналіз показників балансу та звіту про фінансові результати
Показник, грн.
Період Сукупні
активи
Дохід від
реалізації
Обіговий
капітал
Власний
капітал
Чистий
прибуток
Ресурсо-
віддача
Прибутковість
сукупних активів, %

Початок

146,5

Х

85,3

41,3

Х

895,7 / 146,5 =
6,11

32,4 / 146,5 х 100 = 22,1

Попередній

Х

895,7

Х

Х

13,5

Кінець

168,2

Х

86,5

49

Х

1109,5 / 168,2 =
6,6

23,9 / 168,2 х 100 = 14,2

Звітний

Х

1109,5

Х

Х

15

Темпи
приросту, %

14,8

23,9

1,4

18,6

11,1

8,0

-35,7


Висновки:

  1. про ресурсовіддачу — за аналізований період спостерігається зростання показника ресурсовіддачі (темп приросту — 8,0), що позитивно характеризує ефективніше використання засобів аптеки;
  2. про прибутковість сукупних активів — за аналізований період прибутковість сукупних активів значно зменшилася (темп спаду — 35,7 %), що зумовлене зниженням суми прибутку до оподаткування у звітному періоді на 8,5 тис. грн. та збільшенням суми сукупних активів до 168,2 тис. грн. Проте значення досліджуваного показника 14,2 % свідчить про ще достатню прибутковість сукупних активів;
  3. про відповідність темпів приросту показників «золотому правилу» — за аналізований період темпи приросту досліджуваних показників не відповідають «золотому правилу» економіки внаслідок недостатніх темпів зростання обігового і власного капіталів та прибутку.


Відповіді на тестові запитання
Номер
запитання
Відповіді Номер
запитання
Відповіді Номер
запитання
Відповіді Номер
запитання
Відповіді Номер
запитання
Відповіді

1

1б, г, 2а, в

3

1в, г, 2а, б

5

1а, в, 2б, г

7

1,2

9

2

2

1в, 2б, 3а

4

1а, в, 2а, б

6

1,2,5,6

8

2,4

10

3


http://www.provisor.com.ua/


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика