Логотип журнала "Провизор"
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК Відповіді до теми 3

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК
Відповіді до теми 3

С. І. ТЕРЕЩУК, доц. каф., ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Б. П. ГРОМОВИК, проф. каф. ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Продовжуючи дистанційне навчання, ми публікуємо відповіді на практичні завдання та тести стосовно третьої теми навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек. Рекомендуємо пригадати їх умови та теоретичний матеріал до цієї теми, що були опубліковані в журналі «Провізор», 2009, № 4.

Завдання 1. Встановлення величини пропущених значень складових зовнішніх фінансових звітів для п’яти аптек.
Взаємозв’язок складових частин фінансової звітності

Аптека Складові фінансових звітів (тис. грн)
дохід від реалізації активи витрати зобов’язання прибуток (збитки) власний капітал

А

50

110

40

50

10

60

Б

100

100

85

30

15

70

В

150

180

120

82

30

98

Г

180

200

140

160

40

40

Д

290

210

250

80

40

130


Аптека Пропущені значення Порядок розрахунку Значення

А

дохід від реалізації

витрати + прибуток = 40+10

50

активи

зобов’язання + власний капітал = 50+60

110

Б

активи

зобов’язання + власний капітал = 30+70

100

витрати

дохід від реалізації — прибуток = 100–15

85

В

витрати

дохід від реалізації — прибуток = 150–30

120

зобов’язання

активи — власний капітал = 180–98

82

Г

зобов’язання

активи — власний капітал = 200–40

160

прибуток (збиток)

дохід від реалізації — витрати = 180–140

40

Д

прибуток (збиток)

дохід від реалізації — витрати = 290–250

40

власний капітал

активи — зобов’язання = 210–80

130


Завдання 2. Заповнення пропущених значень у звітній формі Баланс форми № 1-м

Баланс на 1 липня 2010 р . Форма № 1 м
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

0,4

0,4

первісна вартість

031

19,5

19,8

знос

032

19,1

19,4

Усього за розділом I

080

0,4

0,4

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0,1

0,3

Готова продукція (товар)

130

27,4

25,8

Дебіторська заборгованість за товари:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

0,1

3,1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

6,4

3,1

Усього за розділом II 260 34,0 32,3
III. Витрати майбутніх періодів 270 1,0 1,5
Баланс 280 35,4 34,2


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

7,4

7,4

Додатковий капітал

320

0,4

0,4

Нерозподілений прибуток 350 3,5 4,9
Усього за розділом I 380 11,3 12,7
IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари 530 15,6 13,4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

4,0

2,7

зі страхування

570

0,1

0,2

з оплати праці

580

3,5

3,8

Інші поточні зобов’язання

610

0,9

1,4

Усього за розділом IV 620 24,1 21,5
Баланс 640 35,4 34,2


Код рядка Порядок розрахунку Значення

80

рядок 030

0,4

130

рядок 260– рядок 100– рядок 160– рядок 230 = 32,3–0,3–3,1–3,1

25,8

260

рядок 100 + рядок 130 + рядок 160 + рядок 230 = 0,1+27,4+0,1+6,4

34,0

270

рядок 280– рядок 260– рядок 080 =34,2–32,3–0,4

1,5

320

рядок 380– рядок 300– рядок 350 = 12,7–7,4–4,9

0,4

350

рядок 380– рядок 300– рядок 320 = 11,3–7,4–0,4

3,5

580

рядок 620– рядок 530– рядок 550– рядок 570– рядок 610 = 24,1–15,6–4,0–0,1–0,9

3,5

620

рядок 640– рядок 380 або рядок 530 + рядок 550 + рядок 570 + рядок 580 + рядок 610 = 34,2–12,7 або 13,4+2,7+0,2+3,8+1,4

21,5

640

на початок періоду: рядок 380 + рядок 620 = 11,3+24,1 або рядок 280

35.4

на кінець періоду: рядок 380 + рядок 620 = 12,7+21,5 або рядок 280

34,2


Завдання 3. Заповнення пропущених значень у Звіті про фінансові результати аптеки

Звіт про фінансові результати форма № 2-м
Стаття Код рядка Поточний період Попередній період
Дохід (виторг) від реалізації товарів 010 282,4 286,0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

5,1

4,2

Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів 030 277,3 281,8

Матеріальні витрати

090

4,1

4,3

Витрати на оплату праці

100

53,2

51,2

Відрахування на соціальні заходи

110

0,5

0,5

Інші операційні витрати

130

31,1

29,1

у тому числі: єдиний податок

131

16,5

16,8

Собівартість реалізованих товарів

140

184.0

196,2

Разом витрати 180 272,9 281,3
Чистий прибуток (збиток) 190 4,4 0,5


Код рядка Порядок розрахунку Значення

010

рядок 020 + рядок 030 = 4,2+281,8

286,0

030

рядок 010– рядок 020 = 282,4–5,1

277,3

130

рядок 180– рядок 140– рядок 110– рядок 100– рядок 090 = 281,3–196,2–0,5–51,2–4,3

29,1

140

рядок 180– рядок 130– рядок 110– рядок 100– рядок 090 = 272,9–31,1–0,5–53,2–4,1

184,0

190

поточний період: рядок 030– рядок 180 = 277,3–272,9

4,4

попередній період: рядок 030– рядок 180 = 281,8–281,3

0,5


Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь

11

б, г, д

13

в, е

15

а, в, г

17

1г, 2б, 3в, 4а

19

г

12

а, в, д

14

а, г

16

3, 5, 6, 8, 9, 10

18

в

20

1б, 2а, 3в


http://www.provisor.com.ua/


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика