Логотип журнала "Провизор"
МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК ЗА ГРУПАМИ ПОКАЗНИКІВ "ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ" і "ЛІКВІДНІСТЬ"

МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК ЗА ГРУПАМИ ПОКАЗНИКІВ
«ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ» і «ЛІКВІДНІСТЬ»

Б. П. ГРОМОВИК, проф. кафедри ОЕФ Одеського державного медичного університету С. І. ТЕРЕЩУК, доц. кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Продовжуючи дистанційне навчання, сьогодні увазі читачів пропонується шоста тема навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек

У попередній (п’ятій) темі висвітлено два принципи збереження фінансової стійкості кругообігу капіталу в аптеці, а саме: принцип достатньої дохідності функціонуючого капіталу та принцип необхідного динамізму функціонуючого капіталу. Тісно пов’язані з ними та доповнюють їх два інші принципи, зокрема принцип раціональної політики залучення позикового капіталу і принцип підтримання ліквідності на оптимально необхідному рівні.

Діагностика та оцінка фінансової стійкості аптек

В аптеках у процесі діяльності виникає потреба, крім власного капіталу, використовувати значною мірою і позиковий капітал. Тому принцип раціональної політики залучення позикового капіталу ґрунтується на ефекті фінансового важеля, зміст якого полягає в тому, що аптека, яка використовує позиковий капітал, збільшує або зменшує рентабельність власного капіталу залежно від співвідношення власного і позикового капіталів та розміру відсоткової ставки за позиковим капіталом.

Розрізняють три види загальних політик фінансування активів:

1) консервативну, за якої всі необоротні активи та більша частина оборотних коштів фінансуються із власних джерел;

2) помірну, за якої всі необоротні активи та менша частина оборотних коштів фінансуються за рахунок власного капіталу;

3) агресивну, за якої необоротні активи фінансуються за рахунок власного капіталу, а переважна частина оборотних коштів — за рахунок короткострокових позикових коштів.

Співвідношенням вартості запасів та розміру власних і позикових джерел їх формування (іншими словами, рівнем забезпеченості запасів джерелами фінансування) визначається сутність фінансової стійкості аптеки. Умовно виділяють чотири типи фінансової стійкості аптек (табл. 1).


Таблиця 1. Характеристика типів фінансової стійкості аптек
Тип фінансової стійкості Умова Характеристика

Абсолютна

Запаси* < ВОК**

Крайній тип фінансової стійкості, за якої всі запаси повністю покриваються власним оборотним капіталом, тобто аптека не залежить від зовнішніх джерел фінансування. Не може розглядатись як ідеальний з урахуванням тих можливостей,
які забезпечує використання залучених коштів

Нормальна

ВОК < Запаси < ВОК + КК*** + КЗ****

Відповідає положенню, коли успішно функціонуюча аптека використовує для покриття запасів «нормальні джерела коштів» — власні та залучені

Нестійка Запаси = ВОК + КК + КЗ + Дж Нестійкий фінансовий стан, який супроводжується, як правило, порушенням платоспроможності аптеки. Проте в неї зберігається можливість поновлення рівноваги за рахунок джерел, що послаблюють фінансову напруженість (Дж), а саме: тимчасово вільного капіталу, кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів
Кризова Запаси > ВОК + КЗ + КК Аптека перебуває на межі банкрутства, позаяк грошові кошти не покривають кредиторську заборгованість

* Сума виробничих запасів і товару (Ф. № 1, р.100 + р.140 або Ф. № 1-м, р.100 + р.130).
** ВОК — власний оборотний капітал — різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями (Ф. № 1 або Ф. № 1-м,р. 260 – р. 620).
*** КК — короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (Ф. № 1, р. 500 + р. 520 або
Ф. № 1-м, р. 500 + р. 510).
**** КЗ — кредиторська заборгованість за товар (Ф. № 1 і Ф. № 1-м, р. 530) Ф. № 1 і Ф. № 1-м — баланс; р. 140 значення показника за кодом рядка відповідної звітної форми


При формуванні структури капіталу виникає протиріччя між фінансовою стабільністю й фінансовою рентабельністю аптеки. При використанні лише власних коштів аптека має найвищу фінансову стабільність, але обмежує можливості свого розвитку. Якщо ж використовується позиковий капітал, то аптека має більший потенціал свого розвитку, однак у міру зростання частки позикового капіталу її фінансова стабільність знижується. На стабільність ринкових позицій, а відповідно на рівень платоспроможності й кредитоспроможності аптеки впливає обсяг і регулярність грошових надходжень від реалізації товару.

У сьогоднішніх умовах функціонування у структурі капіталу аптек виділяється порівняно незначна частка власного капіталу і висока позикового. Основним джерелом позикових коштів виступає кредиторська заборгованість (зовнішня і внутрішня). Низька питома вага кредитів у позиковому капіталі пояснюється низьким рівнем економічної рентабельності аптек.

Повнішу характеристику фази кругообігу капіталу «залучення» можна надати за допомогою коефіцієнтів фінансової стійкості (табл. 2).

Таблиця 2. Показники фінансової стійкості аптеки
Коефіцієнти Формула для розрахунку Вихідні дані
(форми фінансової звітності)
Економічний зміст Рекомен-
доване значення та тенденції зміни

Забезпеченості власними обіговими коштами

Абсолютна можливість перетворення активів на ліквідні кошти

> 0,1;
збільшення

Маневреності власних коштів

Характеризує ту частину власного капіталу, яка є джерелом покриття поточних активів

0,2–0,4;
збільшення

Фінансової незалежності (автономії)

Характеризує можливість аптеки виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів,
її незалежність від позикових джерел

≥ 0,5;
збільшення

Фінансового ризику

Дає загальну оцінку фінансової стійкості, показує скільки одиниць залучених засобів припадає на одиницю власних

≤ 1;
зменшення

Фінансової стійкості

Показує, скільки одиниць власного капіталу припадає на одиницю позикового

>1;
збільшенняна


Діагностика ліквідності й платоспроможності аптеки

Принцип підтримання ліквідності капіталу на оптимально необхідному рівні передбачає дотримання певного співвідношення між групами залучених, власних засобів та їх розміщенням. Якщо одне або кілька співвідношень активів та зобов’язань змінюються, то принцип порушується, а отже, і ліквідність аптеки погіршується. Зазначений принцип характеризує фазу циклу кругообігу капіталу «розміщення» і рекомендується досліджувати за ліквідністю балансу та платоспроможністю аптеки.

Ліквідність балансу передбачає безперешкодне перетворення майна на кошти платежу, тобто легкість реалізації, перетворення матеріальних цінностей та інших активів на грошові засоби. Чим менший час необхідний для перетворення окремого виду активів, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність аптеки — це її здатність перетворити свої активи на кошти платежу для погашення короткострокових зобов’язань

Платоспроможність аптеки характеризує її здатність своєчасно та повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, виходячи з торгових, кредитних та інших операцій. Вона відображає можливість аптеки відповідати (платити) за своїми зобов’язаннями в конкретний період часу. Іншими словами, під платоспроможністю прийнято розуміти наявність і достатність коштів та їхніх еквівалентів для своєчасного погашення зобов’язань у міру настання терміну їхньої оплати. Оцінка платоспроможності проводиться на конкретну дату.

Поняття ліквідності є ширшим, позаяк від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність аптеки. Водночас ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але й перспективний.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто термінів перетворення на кошти, активи аптеки розділяються на чотири групи, які розраховують за звітними формами № 1та № 1-м Баланс:

  1. А1 — найбільш ліквідні активи (швидколіквідні) — кошти та їхні еквіваленти, а також короткострокові фінансові інвестиції (р. 220 + р. 230 + р. 240);
  2. А2 — швидко реалізовані активи (активи високої та середньої ліквідності) — товар, дебіторська заборгованість (від р.130 до р.210);
  3. А3 — повільно реалізовані активи (малоліквідні) — матеріальні запаси, а також довгострокові фінансові вкладення (від р.100 до р.120 + р.250 + р.270);
  4. А 4 — важко реалізовані активи (неліквідні) — статті І розділу активу балансу (р. 080).

Зобов’язання аптеки, які розраховують за звітними формами № 1 та № 1-м Баланс, можуть бути згруповані в такий спосіб:

  1. П1 — найбільш термінові зобов’я-зання — кредиторська заборгованість за товар (р. 530);
  2. П2 — короткострокові пасиви — короткострокові кредити й деякі позикові кошти (р. 620 – – р. 530);
  3. П3 — довгострокові пасиви — довгострокові кредити й позикові кошти, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не належать до поточних зобов’язань (р.430 + р.480+ + р. 630)
  4. П4 — постійні пасиви — статті І розділу пасиву балансу (р. 380).

Для визначення ліквідності балансу зіставляються підсумки наведених груп за активами й пасивами. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А1 >П1; А2 > П2; А3>ПЗ; А4 < П4.

У випадку, коли одна або кілька нерівностей мають знак, протилежний наведеній вище умові, ліквідність балансу не є абсолютною.

Для оцінки ліквідності балансу доцільно розрахувати загальний показник ліквідності (fl):


Загальний показник ліквідності балансу відображає відношення суми всіх ліквідних коштів аптеки до суми всіх платіжних зобов’язань за умови, що різні групи ліквідних коштів і платіжних зобов’язань входять до зазначених сум з ваговими коефіцієнтами, що враховують їхню значущість з погляду термінів надходження коштів і погашення зобов’язань. Цей показник дозволяє порівнювати баланси аптеки, що належить до різних звітних періодів, а також баланси різних аптек і з’ясовувати, який баланс більш ліквідний. Якщо середньозважена вартість оборотних активів аптеки перевищує середньозважену суму зобов’язань на кінець і на початок року, то це свідчить про реальні можливості забезпечити поточну ліквідність.

Оцінку ліквідності аптеки виконують також за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов’язань (табл. 3).


Таблиця 3. Оціночні показники ліквідності аптеки
Коефіцієнти Формула для розрахунку Вихідні дані
(форми фінансової звітності)
Економічний зміст Рекомен-
доване значення та тенденції зміни

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року.

1,5–2,5;
збільшення

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

Відображає платіжні можливості щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків
з дебіторами

1,0–1,5;
збільшення

Коефіцієнт
абсолютної ліквідності

Показує, яка частина боргів аптеки може бути сплачена негайно

0,2–0,35;
збільшення


Для закріплення викладеного матеріалу пропонуються чотири завдання. Вихідні дані для виконання завдань:


Форма № 1м Баланс аптеки «Leopharm» на 1 січня 200Х р.
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

30

61,2

81,7

первісна вартість 31 110,6 136,5

знос

32

49,4

54,8

Усього за розділом I 80 61,2 81,7
II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

5,9

11,8

Готова продукція (товар)

130

61,7

65,1

Дебіторська заборгованість за товар:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3,0

3,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

2,5

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5,8 0,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3,9

0,9

Усього за розділом II 260 85,3 86,5
III. Витрати майбутніх періодів 270 2,5 2,5
Баланс 280 146,5 168,2
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15,0

15,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26,3

34,0

Усього за розділом I 380 41,3 49,0
IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12,6

16,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 78,8 97,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

0,4

2,8

зі страхування 570 3,2 0,7

з оплати праці

580

10,2

1,7

Усього за розділом IV 620 105,2 119,2
Баланс 640 146,5 168,2


Завдання 1. Охарактеризувати тип фінансової стійкості аптеки за звітний період. Результати подати у формі таблиці.


Дослідження типу фінансової стійкості аптеки
№ з / п Показники Код рядка Значення (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду

1

Запаси

 

 

 

2

Власні обігові кошти

 

 

 

3

Короткострокові кредити банків

 

 

 

4

Кредиторська заборгованість

 

 

 

Тип фінансової стійкості

 

 

 

 


Висновок: ______________________________________________________________________________

Завдання 2. Дати оцінку фінансової стійкості аптеки. Результати подати у формі таблиці.


Аналіз фінансової стійкості аптеки
№ з / п Показники Значення Зміна
на початок
періоду
на кінець
періоду
+ / - ☺ — позитивна;
☻ — негативна

1

Коефіцієнт забезпеченості власними
обіговими коштами

 

 

 

 

2

Коефіцієнт маневреності власних коштів

 

 

 

 

3

Коефіцієнт фінансової незалежності
(автономії)

 

 

 

 

4

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

 

 

5

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

 

 

 


Висновок: ______________________________________________________________________________

Завдання 3. Дати оцінку ліквідності балансу аптеки за таблицею покриття.


Аналіз ліквідності балансу (таблиця покриття)
Засоби
(актив)
Значення Сума зобов’язань
(пасив)
Значення Платіжний надлишок
або нестача
на початок
періоду
на кінець
періоду
на початок
періоду
на кінець
періоду
на початок
періоду
на кінець
періоду

1

2

3

4

5

6

7 = 2–5

8 = 3–6

А1

 

 

П1

 

 

 

 

А2

 

 

П2

 

 

 

 

А3

 

 

П3

 

 

 

 

А4

 

 

П4

 

 

 

 

Баланс

 

 

Баланс

 

 

х

х


Висновок: ______________________________________________________________________________

Завдання 4. Розрахувати показники ліквідності балансу аптеки. Результати подати у формі таблиці.


Показники ліквідності балансу аптеки
№ з / п Показники Значення Зміна
на початок періоду на кінець періоду + / - ☺-позитивна;
☻- негативна

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

 

 

 

 

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

 

 

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 


Висновок: ______________________________________________________________________________

Після вирішення завдань дайте відповіді на тестові запитання.

http://www.provisor.com.ua© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика