Логотип журнала "Провизор"
МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ діяльності аптек за групами показників "дохідність" і "динамічність"

МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
діяльності аптек за групами показників
«дохідність» і «динамічність»

Б. П. ГРОМОВИК, проф. кафедри ОЕФ Одеського державного медичного університету, С. І. ТЕРЕЩУК, доц. кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Продовжуючи дистанційне навчання, сьогодні увазі читачів пропонується п’ята тема навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек.

Функціонування аптеки є динамічним процесом і характеризується трьома фазами циклу колообігу капіталу, а саме: залучення, розміщення та використання (рис. 1). Тому динамічну фінансову стійкість слід розглядати як комплексне поняття, яке відображає такий стан фінансових ресурсів, їх розміщення та використання, що забезпечує постійний розвиток аптеки на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Розрізняють два закони фінансової стійкості аптек, які стверджують, що для забезпечення фінансової стійкості функціонування аптеки необхідно:

 • по-перше, при збільшенні позикових засобів пропорційно нарощувати дохідність функціонуючого капіталу;
 • по-друге, щоб цикл колообігу капіталу відбувався з оптимально необхідною швидкістю і певна частина капіталу постійно знаходилась у швидко реалізованій (ліквідній) формі.

Рис.1. Фази циклу колообігу капіталу аптеки


Для збереження фінансової стійкості колообігу капіталу в аптеці необхідно дотримуватися чотирьох взаємопов’язаних, взаємозалежних і спрямованих на реалізацію цілей аптеки принципів, а саме:

 • принципу достатньої дохідності функціонуючого капіталу;
 • принципу необхідного динамізму функціонуючого капіталу;
 • принципу раціональної політики залучення позикового капіталу;
 • принципу підтримання ліквідності на оптимально необхідному рівні.

Принцип достатньої дохідності функціонуючого капіталу передбачає, що рівень економічної рентабельності повинен забезпечувати нарощування власного капіталу аптеки у потрібному для її функціонування розмірі, і включає в себе:

 • оновлення основних фондів та довгострокові фінансові інвестиції;
 • поповнення власних оборотних засобів, достатніх для підтримки поточної ліквідності та забезпечення незалежності підприємства;
 • виплати дивідендів на рівні, що задовольняє інтереси акціонерів (власників);
 • матеріальне стимулювання найманих працівників підприємства.

Принцип необхідного динамізму функціонування капіталу передбачає достатність швидкості оборотності функціонуючого капіталу. В іншому випадку аптека починає втрачати ліквідність, потім — незалежність і стає банкрутом. Даний принцип пов’язаний зворотною залежністю з принципом достатності дохідності функціонуючого капіталу.

При визначенні фінансового стану функціонування аптеки необхідно охопити всі три фази циклу колообігу капіталу, зокрема фазу «використання» пропонується характеризувати з двох сторін: дохідності (прибутковості) і динамічності (оборотності).

До основних показників дохідності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану аптеки, належать такі коефіцієнти (табл. 1):


Таблиця 1. Показники рентабельності аптеки
Коефіцієнти Формула для розрахунку Вихідні дані
(форми фінансової звітності)*
Економічний зміст Рекомендоване значення та тенденції зміни

Рентабельності сукупних активів

Скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих
в активи

>0;
збільшення

Рентабельності власного капіталу

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу

>0;
збільшення

Валової рентабельності продажу

Скільки припадає валового прибутку на одиницю доходу

>0;
збільшення

Операційної рентабельності продажу

Скільки припадає операційного прибутку на одиницю доходу

>0;
збільшення

Чистої рентабельності продажу

Скільки припадає чистого прибутку на одиницю доходу

>0;
збільшення

* — Ф. № 1 - баланс; Ф. № 2 - звіт про фінансові результати; Ф. № 1-м та Ф. № 2-м — баланс і звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва; р. 170 — значення показника за кодом рядка відповідної звітної форми; п. п. — початок періоду ; к. п. — кінець періоду.


 • рентабельність сукупних активів (рентабельність сукупного капіталу або економічна рентабельність), який характеризує рівень прибутку, генерований всіма активами аптеки, що перебувають у її використанні згідно до балансу. Зменшення коефіцієнту рентабельності активів може свідчити про перенагромадження активів;
 • рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність), який характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дану аптеку. Представляє найбільший інтерес для наявних і потенційних власників з погляду привабливості аптеки, позаяк його рівень показує верхню межу дивідендних витрат;
 • рентабельність продажу (комерційна рентабельність), який показує, наскільки ефективно і прибутково веде свою операційну (виробничо-комерційну) діяльність аптека. Залежно від використовуваного в розрахунках показника прибутку виділяють коефіцієнти валової, операційної й чистої рентабельності продажу. Валова рентабельність продажу показує ефективність господарської діяльності й цінової політики аптеки. Показник операційної рентабельності характеризує здатність аптеки генерувати прибуток від діяльності до відрахування витрат, що не відносяться до операційної ефективності. Чиста рентабельність продажу характеризує ефективність усіх видів діяльності аптеки: операційної, інвестиційної й фінансової. Цей показник відображає повний вплив структури капіталу й фінансування аптеки на її рентабельність.

Динамічність колообігу капіталу аптеки оцінюється показниками ділової активності (обіговості), які безпосередньо впливають на фінансові результати діяльності аптеки та її платоспроможність. У результаті прискорення обігу вивільнюються матеріальні елементи оборотних активів (менш потрібні запаси) і відповідно зменшуються витрати, пов’язані з господарською діяльністю. При цьому вивільнюються й грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси, що в кінцевому підсумку сприяє покращенню фінансового стану аптеки та зміцненню її платоспроможності.

Ділова активність аптеки оцінюється через управління запасами, дебіторською та кредиторською заборгованістю. Ефективне управління товарними запасами дозволяє аптеці:

 • прискорити їх обіговість внаслідок оптимізації залишків товарів;
 • знизити ризик старіння товарів;
 • зменшити витрати на зберігання товарів.

У фінансовому аналізі найбільш часто використовують такі показники обіговості:

 1. Коефіцієнт обіговості активів, або коефіцієнт трансформації, який обчислюється як відношення чистого доходу від реалізації товару до середньої величини активів аптеки:


Він характеризує ефективність використання аптекою всіх ресурсів, незалежно від джерел їх залучення, тобто показує, скільки разів на рік (або інший звітний період) здійснюється повний цикл виробництва та обігу, який приносить відповідний ефект у вигляді доходу з продажу, або скільки грошових одиниць реалізованого товару принесла кожна одиниця активів. Варто пам’ятати, що показник обіговості активів за інших рівних умов буде тим вищий, чим більш зношені основні засоби аптеки. Зростання коефіцієнта обіговості активів означає прискорення обігу коштів аптеки або інфляційне підвищення цін (у випадку зниження коефіцієнтів обіговості оборотних активів і запасів);

 1. Коефіцієнт оборотності товарів (табл. 2) відображає кількість обігу товару аптеки за період, що аналізується і розраховується як відношення собівартості реалізованого товару до середнього залишку товару. Для розрахунку терміну (періоду) обігу товарів у днях необхідно кількість днів звітного періоду поділити на коефіцієнт оборотності товарів. Цей показник вказує, скільки днів потрібно для продажу товарів.

Таблиця 2. Аналіз оборотності товару і розрахунок суми оптимального товарного залишку
Показники Розрахунок за даними
балансу і звіту про фінансові результати місячного (товарного) звіту

1. Коефіцієнт оборотності товару (кількість оборотів товару)

2. Період обігу товару (норматив товарних запасів у днях)

3. Одноденна сума реалізації

4. Сума оптимального товарного залишку

15 днів × одноденну суму реалізації (для аптек готових лікарських форм)
30 днів × одноденну суму реалізації (для виробничих аптек)

* — З1 і З2 - залишки товарів на початок і на кінець місяця відповідно


В цілому, чим вищий показник обіговості товарів, тим менше коштів пов’язано у цій низько ліквідній статті оборотних активів, а також більшу ліквідну структуру мають оборотні активи і стійкішим є фінансовий стан аптеки. Особливо актуальною стає проблема підвищення обіговості та оптимізації товарного залишку за наявності значної заборгованості;

 1. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості вказує, скільки разів протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворювалась на гроші. Коефіцієнт розраховується шляхом ділення чистої виручки від реалізації продукції на середньорічну вартість дебіторської заборгованості:


Середній термін погашення дебіторської заборгованості розраховується як співвідношення кількості днів у звітному періоді і коефіцієнту обіговості. Позитивно оцінюється його зниження.

 1. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості за товар показує, скільки аптеці потрібно часу для сплати виставлених їй рахунків і розраховується як частка від ділення собівартості реалізації товару на середньорічний розмір кредиторської заборгованості за товар:


Середній термін погашення кредиторської заборгованості розраховується як співвідношення кількості днів у звітному періоді і коефіцієнту обіговості. Його зростання означає збільшення швидкості оплати заборгованості аптеки, зниження-зростання купівлі у кредит.

Дебіторська і кредиторська заборгованості мають великий вплив на фінансовий стан аптеки, позаяк перша — це відтягнення з господарської діяльності аптеки оборотних коштів, що стає причиною фінансових утруднень, а друга є результатом напруженого фінансового стану через заборгованість коштів різним організаціям і особам.

Для завершення дослідження динамічності колообігу капіталу доцільно встановити операційний та фінансові цикли. Під операційним циклом розуміється період часу між придбанням товару для здійснення діяльності й одержанням коштів від їх реалізації. Тривалість операційного циклу (ТОЦ) розраховуються як сума тривалості обороту товару і періоду інкасації (погашення) дебіторської заборгованості з товарних операцій: ТОЦ = термін обороту товару + термін обороту дебіторської заборгованості.

Фінансовий цикл являє собою період, протягом якого кошти відвернені з обороту, тобто період між оплатою кредиторської заборгованості й погашенням дебіторської. Тривалість фінансового циклу (ТФЦ) визначається як різниця між тривалістю операційного циклу й терміном оборотності кредиторської заборгованості: ТФЦ = тривалість операційного циклу — термін обороту кредиторської заборгованості.

За логікою цього показника запаси й дебіторська заборгованість викликають потребу в коштах, а кредиторська заборгованість є джерелом покриття поточних фінансових потреб. Позитивне значення фінансового циклу характеризує тривалість періоду, протягом якого аптека відчуває потребу в коштах для фінансування оборотних активів, яку необхідно заповнювати з різних власних і позикових джерел. Негативне значення тривалості фінансового циклу означає наявність тимчасово вільних коштів.

Для закріплення викладеного матеріалу пропонуються чотири завдання.

Вихідні дані для виконання завдань:


Баланс аптеки «Leopharm» на 1 січня 200Х р. Форма № 1-м
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість 030 61,2 81,7

первісна вартість

031

110,6

136,5

знос

032

49,4

54,8

Усього за розділом I 080 61,2 81,7
II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

5,9

11,8

Готова продукція (товар) 130 61,7 65,1

Дебіторська заборгованість за товар:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3,0

3,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 2,5 2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,8

0,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті 230 3,9 0,9
Усього за розділом II 260 85,3 86,5
Баланс 280 146,5 168,2


ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15,0

15,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 26,3 34,0
Усього за розділом I 380 41,3 49,0
IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків 500 12,6 16,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78,8

97,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

0,4

2,8

зі страхування

570 3,2 0,7

з оплати праці

580

10,2

1,7

Усього за розділом IV 620 105,2 119,2
Баланс 640 146,5 168,2


Звіт про фінансові результати аптеки «Leopharm» за 200Х р. Форма № 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За попередній рік

Дохід (виторг) від реалізації товарів

010

1109,5

895,7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

23,3

17,0

Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів 030 1086,2 878,7

Матеріальні затрати

090

37,8

28,6

Витрати на оплату праці

100

120,4

104,7

Відрахування на соціальні заходи 110 45,7 30,1

Амортизація

120

4,4

4,1

Інші операційні витрати

130

36,6

46,5

у тому числі: єдиний податок 131 - 12,6

Собівартість реалізованих товарів

140

802,8

634,9

Інші звичайні витрати

150

14,6

10,0

Податок на прибуток 170 8,9 6,3

Разом витрати

180

1071,2

865,2

Чистий прибуток (збиток) 190 15,0 13,5


Завдання 1. Дати оцінку прибутковості аптеки «Leopharm» за показниками рентабельності. Результати подати у формі таблиці.

Аналіз показників рентабельності аптеки

з. п.
Коефіцієнти Значення Висновок
Ő — позитивна зміна;
Ō — негативна зміна
попередній період звітний період зміни  

1

Валової рентабельності продажу

 

 

 

 

2

Операційної рентабельності продажу

 

 

 

 

3

Чистої рентабельності продажу

 

 

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 2. Розрахувати норматив товарних запасів у днях та дати рекомендації з оптимізації суми товарного залишку в аптеці «Leopharm». Урахувати, що зазначена аптека є аптекою готових лікарських форм. Результати подати у формі таблиці.

Показники оборотності товару за рік

з / п
Показники Значення Висновок
Ő — позитивна зміна;
Ō — негативна зміна
попередній період звітний період зміни

1

Коефіцієнт оборотності товару

 

 

 

 

2

Норматив товарних запасів у днях

 

 

 

 


Розрахунок суми оптимального товарного залишку у звітному році
Показники Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Одноденна сума реалізації, грн.

 

 

Сума оптимального товарного залишку, грн.

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 3. Дати оцінку ділової активності аптеки «Leopharm» за показниками оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Результати подати у формі таблиці.

Показники ділової активності аптеки

з / п
Показники Значення Висновок
Ő — позитивна зміна;
Ō — негативна зміна
попередній період звітний період зміни

1

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

 

 

 

2

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товар

 

 

 

 

3

Тривалість операційного циклу, днів

 

 

 

 

4

Тривалість фінансового циклу, днів

 

 

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 4. Проаналізувати оборотність товару за місяць в аптеці «Leopharm» за умови, що в товарному звіті наведено такі дані про рух товару за місяць: залишок початковий (З1) — 35 тис. грн. у роздрібних цінах; надходження за місяць — 52 тис. грн. у роздрібних цінах і 22 тис. грн. в оптових цінах; сума реалізації за місяць у роздрібних цінах (Рм) — 50 тис. грн.; залишок на кінець місяця (З2) — 37 тис. грн. у роздрібних цінах. Результати подати у формі таблиці.

Аналіз оборотності товару за місяць
Показники Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Коефіцієнт оборотності товару

 

 

Норматив товарних запасів у днях

 

 

Розрахунок суми оптимального товарного залишку

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Після вирішення завдань дайте відповіді на тестові питання.
http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика