Логотип журнала "Провизор"
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА фінансового стану аптек

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА фінансового стану аптек

Б. П. ГРОМОВИК, проф. кафедри ОЕФ Одеського державного медичного університету, С. І. ТЕРЕЩУК, доц. кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Продовжуючи дистанційне навчання, сьогодні увазі читачів пропонується четверта тема навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек.

Для раннього виявлення ознак кризового розвитку і швидкого реагування на зміни у середовищі функціонування аптек застосовується експрес-діагностика. Вона реалізується через чотири послідовні етапи: оцінка активів бухгалтерського балансу аптек => структурний аналіз засобів та джерел їх утворення => побудова і дослідження аналітичного звіту про фінансові результати => порівняльний аналіз темпів приросту показників балансу та звіту про фінансові результати.

Перший етап. Оцінка активів бухгалтерського балансу аптек

У складі активу балансу розрізняють оборотні і позаоборотні (основні) засоби. Вони мають вартісну оцінку або можуть бути перетворені в гроші та характеризуються різним терміном обороту.

До основних засобів відноситься обладнання та інвентар з терміном експлуатації більше одного року.

Оборотні активи (поточні активи) перебувають у сфері обігу (кошти у розрахунках, готівка в касі, кошти на рахунках у банку, товари тощо) та у сфері виробництва (виробничі запаси, витрати майбутніх періодів).

Від того, наскільки оптимальне співвідношення основного та оборотного капіталів, скільки коштів вкладено в запаси товару, а скільки їх у грошовій формі, залежать результати господарської та фінансової діяльності, а звідси — і фінансовий стан аптек. Так, якщо в аптеці необґрунтовано збільшується розмір товарного запасу, нераціонально використовуютьсягрошові кошти, то це призведе до сповільнення оборотності оборотних активів і погіршення фінансового стану.

Найточніше загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (Ко / н), який обчислюють за формулою:


Зміна структури активів аптек внаслідок збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

 • формування мобільнішої структури активів, що сприяє прискоренню оборотності оборотного капіталу;
 • відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів;
 • згортання позаоборотних активів.

Збільшення ж частки позаоборотних активів може вказувати на заморожування капіталу в основних засобах.

Другий етап.Структурний аналіз засобів та джерел їх утворення

Аналіз структури засобів аптеки та їх джерел утворення проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу, який відрізняється від звичайного балансу введенням додаткових показників — питома вага кожної статті у валюті балансу та зміни у абсолютних і відносних величинах.

При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують прийоми горизонтального (розраховують абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін) аналізів. Показники порівняльного балансу можна об’єднати у три групи: структура балансу; динаміка балансу; структурна динаміка балансу.

На основі структури змін в активі та пасиві можна зробити висновки про те, які джерела, здебільшого, забезпечували надходження нових коштів і в які активи вони були інвестовані.

При аналізі одержаних коефіцієнтів їх значення зіставляють з базовими величинами, а також вивчають динаміку за звітний період і за кілька суміжних звітних періодів.

Як базові величини використовують:

 • теоретично обґрунтовані й одержані в результаті експертних опитувань величини відносних показників, що характеризують оптимальні і критичні значення;
 • посередні за тимчасовим рядом значення показників даної аптеки, що належать до минулих сприятливих стосовно фінансового стану періодів;
 • значення показників, розраховані за даними звітності успішного конкурента.

Третій етап. Побудова і дослідження аналітичного звіту про фінансові результати

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати», розрахунок показника прибутку включає дослідження таких його складових:

 • чистого доходу від реалізації товарів;
 • валового прибутку (збитку);
 • фінансового результату від звичайної діяльності до оподатковування;
 • чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Оцінка фінансових результатів починається з аналізу сум чистого доходу і витрат у звітному роціу порівнянні з попереднім. Збільшення суми доходу та зменшення суми витрат трактується як позитивна тенденція, яка забезпечує збільшення суми прибутку. Також задовільною вважається ситуація зростання сум доходу та незначне зростання витрат, яке приводить до отримання прибутку. Незадовільна ситуація характеризується зростанням витрат при незмінності або зменшенні доходу, в результаті чого зменшується прибуток або отримується збиток, що може бути обумовлено неефективним управлінням аптекою.

Для попередження негативної тенденції стосовно зменшення прибутковості діяльності, проводиться аналіз витрат за статтями в абсолютних і відносних величинах. За допомогою аналітичного звіту встановлюються зміни в абсолютних значеннях за звітній період у порівнянні з попереднім. Далі методом порівняння фактичних даних звітного періоду з даними попереднього періоду необхідно проаналізувати динаміку показників прибутку аптеки.

Четвертий етап. Порівняльний аналіз темпів приросту показників балансу та звіту про фінансові результати

На заключному етапі експрес-аналізу показників балансу та звіту про фінансові результати доцільно застосувати трьохкрокову методику:

 • визначення прибутковості сукупних активів (ПСА) та ресурсовіддачі (Рв);
 • аналіз темпів приросту доходу і валюти балансу;
 • порівняння динаміки показників балансу і звіту про фінансові результати.

ПСА дозволяє виміряти операційну ефективність аптеки, так би мовити, стан її «здоров’я». Для її обчислення необхідно отримати співвідношення прибутку до сплати податків (ПП) до сукупних активів (СА), виражене у відсотках:


ПСА показує, чи має аптека базу для забезпечення достатньої прибутковості. Рекомендоване значення показника знаходиться в межах 12–14 %.

Важливим є також показник ресурсовіддачі, який розраховується як відношення доходу (Рр) від реалізації до валюти балансу (Б):


За допомогою показника РВ можна кількісно оцінити суму доходу від реалізації на 1 грн валюти балансу (майна аптеки). Нормативне його значення — більше одиниці. Закономірно, що даний показник, розрахований на 1-е квітня (квартал) і на 1-е січня (рік), буде суттєво відрізнятися через значення у чисельнику, бо дохід у звітності подається наростаючою сумою.

За критерієм одного з істотних результатів діяльності аптеки «Дохід від реалізації» доцільно проаналізувати майновий стан аптеки шляхом вивчення співвідношення темпів збільшення доходу від реалізації (Тпр Рр) і валюти балансу (Тпр Б). Якщо Тпр Рр > Тпр Б, то активи (майно) аптеки використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, якщо Тпр Рр < Тпр Б — менш ефективно.

Загальне оцінювання динаміки активів аптеки здійснюють способом зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів (наприклад, виручки або валового прибутку від реалізації товарів). При цьому можливі такі варіанти:

 • темпи приросту доходу і прибутку більші за темпи приросту активів, тобто у звітному періоді використання активів аптеки було ефективнішим ніж у попередньому періоді;
 • темпи приросту прибутку більші за темпи приросту активів і менші темпів приросту доходів, тобто підвищення ефективності використання активів відбувалося лише внаслідок зростання цін на товари, роботи, послуги;
 • темпи приросту фінансових результатів (доходу і прибутку) менші за темпи приросту активів, що свідчить про зниження ефективності діяльності аптеки.

Зміна активів аптеки, розглянута без співставлення зі зміною фінансових результатів, є малоефективною. При використанні аптекою фінансових схем роботи, за якими регулярно проводять взаєморозрахунки з постійними контрагентами з дебіторської і кредиторської заборгованості на значну суму (що становлять значну частину загальної величини активів), зниження підсумку балансу за рахунок взаємозаліків може перевищувати його збільшення через інші причини. Тому короткотермінове (наприклад, у межах кварталу) зменшення величини активів не завжди свідчить про погіршення стану аптеки, особливо, якщо цьому сприяє позитивна динаміка фінансових результатів.

Для успішного економічного функціонування будь-якої аптеки, обов’язковим є співвідношення що отримало в світовій практиці назву «золотого правила» економіки і записується таким чином:


де Тпр — темп приросту відповідного показника звітного періоду в порівнянні з минулим періодом аптеки.

Удосконалена формула має вигляд:


Для успішної економічної діяльності аптеки необхідно, щоб:

 • активи мали тенденцію до постійного росту;
 • чистий дохід від реалізації повинен зростати вищими темпами, ніж активи;
 • оборотні активи повинні зростати вищими темпами, ніж чистий дохід від реалізації;
 • власний капітал повинен зростати вищими темпами, ніж оборотні активи;
 • прибуток повинен збільшуватися вищими темпами, ніж власний капітал.

Дотримання в довгостроковому періоді зазначених вище умов дозволить аптеці успішно економічно функціонувати. Порушення цього правила призведе до погіршення фінансової стійкості функціонування аптеки.

Для закріплення викладеного матеріалу пропонуються розв’язати чотири завдання:

Завдання 1. Охарактеризувати структуру засобів аптеки «Leopharm» з допомогою коефіцієнту співвідношення оборотних та необоротних активів. Результати подати у формі таблиці.

Аналіз структури засобів аптеки
№ з.п. Значення Оборотні активи Необоротні активи Коефіцієнт співвідношення

1

На початок звітного періоду

 

 

 

2

На кінець звітного періоду

 

 

 

3

Темпи приросту, %

 

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 2. За даними балансу (форма № 1-м) провести горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів аптеки «Leopharm». Результати подати у формі таблиці.

Горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів аптеки
Стаття Код рядка
із
балан-
су
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Вертикальний аналіз Горизонтальний аналіз

Питома вага

Різниця між кінцем і початком періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютному
виразі

у питомій
вазі

темпи приросту, %

Оборотні активи

Товари

130

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість
за товари

160

 

 

 

 

 

 

 

Грошові засоби

230

 

 

 

 

 

 

 

Всього

260

 

 

 

 

 

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 3. За даними звіту про фінансові результати побудувати порівняльний аналітичний звіт та проаналізувати ефективність роботи аптеки «Leopharm». Результати подати у формі таблиці.

Порівняльний аналітичний звіт аптеки
Стаття Код рядка
із звіту
Попередній рік Звітний рік Зміни

абсолютні величини

відносні величини (% до чистого доходу)

абсолютні величини

відносні величини (% до чистого доходу)

абсолютних
величин

структури

темпи приросту, %

Чистий дохід
від реалізації товарів

030

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованих товарів

140

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

090 + 100 +
+ 10 + 120 +

+ 130 + 131 +
+ 150 + 170

 

 

 

 

 

 

 

Разом витрати

180

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

190

 

 

 

 

 

 

 


Висновок:______________________________________________________________________________

Завдання 4. Провести експрес-аналіз показників балансу та звіту про фінансові результати аптеки «Leopharm» і встановити:

 • ресурсовіддачу;
 • прибутковість сукупних активів;
 • темпи приросту показників та дослідити їх на відповідність «золотому правилу» економіки.

Результати подати у формі таблиці та малюнка.

Експрес-аналіз показників балансу та звіту про фінансові результати
Періоди Показники, грн.

Сукупні активи

Дохід від реалізації

Обіговий капітал

Власний капітал

Чистий прибуток

Ресурсовіддача

Прибутковість сукупних активів, %

Початок

  Х     Х

 

 

Попередній

Х   Х Х  

Кінець

  Х     Х

 

 

Звітний

Х   Х Х  

Темпи приросту, %

         

 

 


Висновки:

а) про ресурсовіддачу— __________________________________________________________________

б) про прибутковість сукупних активів — _____________________________________________________


Висновок (про відповідність темпів приросту показників «золотому правилу») — ______________________

______________________________________________________________________________________

Вихідні дані для виконання завдань:

Баланс аптеки «Leopharm» на 1 січня 200Х р.
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

61,2

81,7

первісна вартість

031

110,6

136,5

знос

032

49,4

54,8

Усього за розділом I 080 61,2 81,7
II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

5,9

11,8

Готова продукція (товар)

130

61,7

65,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

3,0

3,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

2,5

2,1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,8

0,2

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

3,9

0,9

Усього за розділом II 260 85,3 86,5
Баланс 280 146,5 168,2
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15,0

15,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26,3

34,0

Усього за розділом I 380 41,3 49,0
IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

12,6

16,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78,8

97,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

550

0,4

2,8

зі страхування

570

3,2

0,7

з оплати праці

580

10,2

1,7

Усього за розділом IV 620 105,2 119,2
Баланс 640 146,5 168,2


Звіт про фінансові результати аптеки «Leopharm» за 200Х р.
Стаття Код
рядка
За звітний період За попередній рік

Дохід (виторг) від реалізації товарів

010

1109,5

895,7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

23,3

17,0

Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів

030

1086,2

878,7

Матеріальні затрати

090

37,8

28,6

Витрати на оплату праці

100

120,4

104,7

Відрахування на соціальні заходи

110

45,7

30,1

Амортизація

120

4,4

4,1

Інші операційні витрати

130

36,6

46,5

у тому числі: єдиний податок

131

 

12,6

Собівартість реалізованих товарів

140

802,8

634,9

Інші звичайні витрати

150

14,6

10,0

Податок на прибуток

170

8,9

6,3

Разом витрати

180

1071,2

865,2

Чистий прибуток (збиток)

190

15,0

13,5


Після вирішення завдань дайте відповіді на тестові питання.

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика