Логотип журнала "Провизор"
Інформаційне забезпечення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності аптек

Інформаційне забезпечення економічного аналізу
фінансово-господарської діяльності аптек

Б. П. ГРОМОВИК, проф. кафедри ОЕФ Одеського державного медичного університету, С. І. ТЕРЕЩУК, доц. кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Продовжуючи дистанційне навчання, ми в цей раз публікуємо теоретичний матеріал, практичні завдання та тести стосовно третьої теми навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек.

Інформаційною базою для проведення економічного аналізу є звітність, яка представляє собою систему узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників господарського обліку, які характеризують результати діяльності аптеки за звітний період.

Метою складання фінансової звітності аптек є подання користувачам для прийняття рішень повної, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух коштів. За видами звітність поділяється на бухгалтерську, статистичну та оперативну.

Бухгалтерська звітність —звітність, яка містить показники господарсько-фінансової діяльності аптеки і складається для задоволення потреб користувачів на підставі синтетичного та аналітичного обліку, підтверджується первинними документами, а також використовує дані оперативної та статистичної звітності. Різновидом бухгалтерської звітності є фінансова звітність, тобто бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів аптеки за звітний період.

Статистична звітність —це сукупність оформлених за затвердженими формами документів, які характеризують роботу аптеки за певний період і призначені для статистичного вивчення господарської діяльності через систему кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку (наприклад, звіт з праці).

Оперативна звітність —оперативні дані про діяльність аптеки, які необхідні для поточного контролю та управління на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення. У ній містяться дані про виконання плану поставок товару, про дотримання укладених договорів.

За обсягом даних, які включають у звіт, розрізняють внутрішню та зовнішню звітність. Внутрішня звітність включає інформацію про роботу на якійсь одній ділянці аптеки. Її складання викликано безпосередньо потребами господарювання. Зовнішня звітність характеризує господарську діяльність аптеки в цілому та служить засобом інформування зовнішніх користувачів (зацікавлених юридичних та фізичних осіб) про характер діяльності, доходність і майновий стан господарюючого суб’єкта.

За періодом, який охоплює звітність, розрізняють періодичну і річну звітність. Якщо бухгалтерська звітність складається на певну дату протягом року, її називають періодичною. Періодичні звіти складаються регулярно через певні проміжки часу. За цією ознакою розрізняють звітність квартальну та піврічну. Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи аптеки за рік.

Фінансова звітність аптек (крім бюджетних установ та суб’єктів малого підприємництва) включає (див. таблицю 1):

  • баланс;
  • звіт про фінансові результати;
  • звіт про рух грошових коштів;
  • звіт про власний капітал;
  • примітки до звітів.

Таблиця 1. Призначення основних компонентів фінансової звітності

з.п.
Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації

1

Баланс
(форма № 1)

Наявність економічних ресурсів на дату балансу

Оцінка структури ресурсів, їх ліквідності і платоспроможності аптеки; оцінка і прогнозування змін в економічних ресурсах

2

Звіт про фінансові результати
(форма № 2)

Доходи, витрати і фінансові результати діяльності аптеки за звітний період

Оцінка і прогноз прибутковості
діяльності аптеки, структури доходів і витрат

3

Звіт про рух грошових коштів
(форма № 3)

Генерування і використання
коштів протягом
звітного періоду

Оцінка і прогноз операційної, фінансової діяльності аптеки

4

Звіт про власний капітал
(форма № 4)

Зміни в складі власного капіталу протягом звітного періоду

Оцінка і прогноз змін у власному капіталі

5

Примітки

Додатковий аналіз статей звітності з метою забезпечення її розуміння

Оцінка і прогноз: облікової політики; ризиків, що впливають на аптеку


Для суб’єктів малого підприємництва національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Адресатами одержання бухгалтерської звітності є:

  • учасники (засновники) аптеки або органи, до сфери управління яких її віднесено;
  • органи державної статистики;
  • фінансові органи —у випадках одержання підприємством асигнувань з бюджету;
  • інші органи згідно з діючим законодавством.

Аптеки (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Характеристика звітної форми № 1 «Баланс»

У Балансі відображаються активи, зобов’язання і власний капітал аптеки. Він дає можливість визначити склад і структуру майна аптеки, ліквідність та оборотність оборотних коштів, наявність власного капіталу та зобов’язань, стан і динаміку дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань і власного капіталу. Облікова формула бухгалтерського балансу така:

Активи = Власний капітал+Зобов’язання

За зовнішньою формою бухгалтерський баланс складається з двох частин. Частина, яка відображає ресурси, контрольовані аптекою у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод, називається активом. Та частина балансу, в якій показано джерела утворення господарських засобів та їх цільове призначення, називається пасивом.

Основною властивістю бухгалтерського балансу є рівність підсумків активу і пасиву балансу (рис. 1). Рівність підсумків обумовлена тим, що в обох його частинах показано ті самі господарські засоби, тільки в різних групуваннях —в активі за їх складом і розміщенням, а в пасиві —заджерелами їх утворення і цільовим призначенням. Ця властивість бухгалтерського балансу має важливе контрольне значення і є одним із способів перевірки правильності балансу. Якщо немає такої рівності, це свідчить про помилки, допущені в бухгалтерських записах або при складанні балансу.

Рис. 1. Структура балансу аптеки


Баланс складають на підставі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих у Головній книзі, журналах-ордерах і даних аналітичного обліку.

Характеристика звітної форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

Визначення фінансових результатів та їх використання, взаємовідносини з бюджетом, аналітичні дані щодо виробничої діяльності і витрат обігу знаходять своє відображення у Звіті про фінансові результати. За умов, що оцінка доходу може бути вірогідно визначена, дохід у звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань, які обумовлюють збільшення власного капіталу аптеки (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умов, що оцінка витрат може бути вірогідно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які обумовлюють зменшення власного капіталу аптеки (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Облікова формула звіту про фінансові результати така:

Прибуток = Дохід-Витрати

Доходи і витрати у Звіті про фінансові результати відображаються тільки в розгорнутому вигляді. Для їх запису призначені звітні форми № 2 і № 2м для суб’єктів малого підприємництва.

Як видно з рис. 2, у звітній формі 2-м не наводяться дані про суму валового прибутку, прибутку до оподаткування, проте вказана загальна сума витрат аптеки. В залежності від вибору системи оподаткування вказується або сума податку на прибуток, або сума єдиного податку. Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) представляє собою таблицю, яка розрахована за принципом «усі доходи зменшуються всіма витратами», а операційні витрати представлені в розрізі елементів.

Рис. 2. Структура Звіту про фінансові результати


Характеристика звітної форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної (надходження коштів від реалізації товарів, платежі постачальникам, виплати працівникам), інвестиційної (платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів, надходження коштів від продажу необоротних активів) та фінансової (отримання позик та їх погашення, виплата дивідендів).

Для складання звіту про рух грошових коштів використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Аналіз звіту про власний капітал (форма № 4)

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу аптеки впродовж звітного періоду. Наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів, про розподіл прибутку між учасниками (власниками) аптеки або про спрямування прибутку до статутного капіталу чи резервного капіталу, збільшення статутного капіталу, зменшення власного капіталу аптеки внаслідок виходу учасника.

Для закріплення викладеного матеріалу пропонуються наведені нижче завдання.

Завдання 1. Встановити величини пропущених значень складових
зовнішніх фінансових звітів для п’яти аптек.

Взаємозв’язок складових частин фінансової звітності
Аптека Складові фінансових звітів (тис. грн.)
Дохід від реалізації Активи Витрати Зобов’язання Прибуток
(збитки)
Власний
капітал

А

?

?

40

50

10

60

Б

100

?

?

30

15

70

В

150

180

?

?

30

98

Г

180

200

140

?

?

40

Д

290

210

250

80

?

?


Завдання 2. Заповнити пропущені значення у звітній формі Баланс форми № 1-м.

Форма № 1-м
Баланс на 1 липня 200Х р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Основні засоби:
залишкова вартість

030

0,4

0,4

первісна вартість

031

19,5

19,8

знос

032

19,1

19,4

Усього за розділом I

080

?

0,4

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

0,1

0,3

Готова продукція (товар)

130

27,4

?

Дебіторська заборгованість за товари
чиста реалізаційна вартість

160

0,1

3,1

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

6,4

3,1

Усього за розділом II

260

?

32,3

III. Витрати майбутніх періодів

270

1

?

Баланс

280

35,4

34,2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

7,4

7,4

Додатковий капітал

320

0,4

?

Нерозподілений прибуток

350

?

4,9

Усього за розділом I

380

11,3

12,7

IV. Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари

530

15,6

13,4

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом

550

4

2,7

зі страхування

570

0,1

0,2

з оплати праці

580

?

3,8

Інші поточні зобов’язання

610

0,9

1,4

Усього за розділом IV

620

24,1

?

Баланс

640

?

?


Завдання 3. Заповнити пропущені значення у Звіті про фінансові результати аптеки

Форма № 2-м
Звіт про фінансові результати
Стаття Код рядка Поточний період Попередній
період

Дохід (виторг) від реалізації товарів

010

282,4

?

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

5,1

4,2

Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів

030

?

281,8

Матеріальні затрати

090

4,1

4,3

Витрати на оплату праці

100

53,2

51,2

Відрахування на соціальні заходи

110

0,5

0,5

Інші операційні витрати

130

31,1

?

у тому числі: єдиний податок

131

16,5

16,8

Собівартість реалізованих товарів

140

?

196,2

Разом витрати

180

272,9

281,3

Чистий прибуток (збиток)

190

?

?


Після вирішення завдань дайте відповіді на тестові питання.

http://www.provisor.com.ua/


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика