Логотип журнала "Провизор"
Характеристика основних економічних показників діяльності аптек

Характеристика основних економічних показників діяльності аптек

Б. П. ГРОМОВИК, проф. кафедри ОЕФ Одеського державного медичного університету, С. І. ТЕРЕЩУК, доц. кафедри ОЕФ Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Якщо ви хочете підвищити свою кваліфікацію і продемонструвати свій професіоналізм внаслідок безкоштовного відвідування навчального курсу з економічного аналізу діяльності аптек, тоді рубрика «Дистанційне навчання» — для вас! На сторінках журналу«Провизор» ми регулярно публікуватимемо короткий теоретичний матеріал, практичні завдання та тести, що уможливлять результативність вашого навчання. Для вирішення завдань і тестів надається певний час. За підсумками навчання читачі, що прислали найбільшу кількість правильних відповідей, одержать сертифікат журналу «Провизор» про підвищення кваліфікації, звання експерта журналу, а також отримають цінні подарунки. Сьогодні увазі читачів пропонується друга тема навчального курсу.

Для успішної діяльності аптек із забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами і виробами медичного призначення необхідний постійний моніторинг основних економічних показників — таких, як дохід, прибуток, витрати, торгові накладення, торгівельна націнка та інші. Для розрахунку їх абсолютних та відносних значень використовуються вихідні дані із первинних та нагромаджуючих облікових документів і матеріалів звітності. До них відносяться товарно-транспортні накладні (рахунки-фактури), рецепти, касові чеки, касові ордери, відомості, реєстри, журнали, звіти, баланси тощо.

Відповідно до Постанови КМ України № 1548 від 25 грудня 1996 р. МОЗ України за погодженням з Мінекономіки України делеговані повноваження стосовно затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню, і в разі потреби проведення його перегляду і внесення відповідних змін та доповнень.

Граничні рівні торгівельних надбавок (націнок) для ліків, які реалізуються населенню через аптечну мережу, повинні бути на рівні не вище ніж 35 % оптової ціни виробника (митної вартості)* з урахуванням знижок, а для тих, що закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти, — на рівні не вище 10 % оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок. Отже, сума торгівельних (торгових) націнок розраховується як різниця між роздрібною і оптовою ціною виробника (митною ціною) з урахуванням знижок, а коефіцієнт торгівельних (торгових) націнок — як відношення роздрібної ціни до оптової ціни виробника для вітчизняних лікарських засобів і митної ціни — для імпортних з урахуванням знижок. При цьому рівні торгових націнок 10 і 35 % відповідають значенням коефіцієнта 1,1 і 1,35.

* Оптова ціна виробника — максимальна вартість, за якою підприємства-виробники реалізують лікарські засоби іншим суб’єктам господарювання на території України, розрахована на одиницю лікарського засобу. Митна вартість — заявлена у вантажній митній декларації вартість лікарського засобу, що переміщується через митний кордон України, розрахована на одиницю лікарського засобу.

Співзвучним за назвою з попереднім показником є торгові (торгівельні) накладення, що є частиною роздрібної ціни лікарського засобу, яка призначена для відшкодування витрат та створення прибутку і розраховуються як різниця між цінами реалізації (роздрібними) та цінами закупівлі (оптовими цінами посередника). Даний показник може бути розрахований на різних етапах руху товару в аптеці, а саме — у залишку, надходженні та реалізації.

Валовий прибуток (сума реалізованих торгових накладень), як фінансовий результат від реалізації товару, визначається порівнянням доходів (товарообіг в роздрібних цінах, реалізація в роздрібних цінах) і витрат звітного періоду. Під сумою витрат розуміється собівартість реалізованих товарів (товарообіг в оптових цінах, реалізація в оптових цінах), для визначення якої використовується метод оцінки за цінами продажу, що базується на розрахунку середнього відсотка торгових накладень (табл. 1).


Таблиця 1. Порядок розрахунку собівартості реалізованих товарів
№ з.п. Показник Формула розрахунку

1

Середній рівень торгових накладень, %

2

Сума реалізованих торгових накладень (валовий
прибуток), грн.

3

Рівень реалізованих торгових накладень (рівень валового прибутку), %

4

Собівартість
реалізованих
товарів, грн.

5

Рівень
собівартості
реалізованих товарів, %


Абсолютне значення показника валового прибутку є важливим економічним показником ефективності торгової функції аптеки, з допомогою відносного показника (рівня реалізованих торгових накладень) можна провести порівняльний аналіз ефективності роботи з придбання та продажу товару групи аптек.

Валовий прибуток є джерелом покриття витрат діяльності аптеки та отримання кінцевого результату — прибутку або збитку (див. мал. 1.).

Мал.1. Взаємозв’язок економічних показників діяльності аптек


Витрати аптеки за звітний період можуть облікуватися або за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати), або за видами діяльності (адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності).

Крім абсолютної суми витрат, використовується показник «рівень витрат», який розраховується як відношення суми витрат до суми доходу від реалізації у відсотках.

При перевищенні суми валового прибутку над витратами аптека отримує прибуток, якщо навпаки — діяльність вважається збитковою. В залежності від способу визначення, розрізняють декілька видів прибутку (табл. 2).

Таблиця 2. Порядок розрахунку прибутку аптеки
№ з.п. Прибуток, грн. Формула розрахунку

1

від операційної діяльності

валовий прибуток + інші операційні доходи – сума адміністративних витрат, витрат на збут та інших

2

від звичайної діяльності
до оподаткування

прибуток від операційної діяльності + інші доходи – фінансові і інші витрати

3

від звичайної діяльності

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток

4

чистий

прибуток від звичайної діяльності + надзвичайний прибуток – надзвичайний збиток – податок з надзвичайного прибутку


Відносним узагальнюючим фінансовим показником є рентабельність чистого продажу, який розраховується як відношення суми чистого прибутку до доходу від реалізації (товарообігу у роздрібних цінах).

Для закріплення викладеного матеріалу розв’яжите три завдання:

Завдання 1. Розрахувати значення показників за даними документів з надходження товару від постачальника.
Вихідні дані. В аптеку «Leopharm» згідно з товарно-транспортною накладною № 11 / 48 від 12.09.200Х р. надійшов товар:


з.п.
Назва Виробник Од. вим. К-сть Оптова ціна виробника/
митна вартість, грн.
Оптова вартість посередника Роздрібна * вартість, грн.
ціна сума ціна сума ціна сума

1.

Валеріани екс. 0,02 №10

ГаличФарм

уп.

50

0,56

28,00

0,58

29,00

0,76

38,00

2.

Кліон-Д 100 мг № 10

Gedeon-Richter

уп.

10

12,40

124,00

13,01

130,10

14,24

142,40

Всього

х

152,00

х

159,10

х

180,40


Розрахунок показників


Показник Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Коефіцієнт націнки на імпортний ЛЗ

 

 

Коефіцієнт націнки на вітчизняний ЛЗ

 

 

Сума торгових накладень, грн.

 

 

Рівень торгових накладень, %

 

 

Сума собівартості товару, грн

 

 


Завдання 2. Розрахувати значення показників за даними про рух товару із товарного (місячного) звіту.
Вихідні дані. У місячному (товарному) звіті аптеки «Leopharm» наведено такі дані про рух товару за місяць: залишок початковий — 35 тис. грн. у роздрібних цінах і 25 тис. грн. в оптових цінах, надходження за місяць — 40 тис. грн. у роздрібних цінах і 22 тис. грн. в оптових цінах, сума реалізації за місяць у роздрібних цінах — 50 тис. грн.


Показник Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Рівень реалізованих торгових накладень, %

 

 

Сума реалізованих торгових накладень, тис. грн.

 

 

Сума собівартості реалізованих товарів, грн.

 

 

Рівень собівартості реалізованих товарів, %

 

 


Розрахунок показників
Завдання 3. Розрахувати значення показників за даними Звіту про фінансові результати.
Вихідні дані. В аптеці «Leopharm» підготована квартальна звітність.


Витяг зі Звіту про фінансові результати
за І квартал 200Х р. Код
рядка
За
звітний
період
За попередній
період

Прибуток (виторг) від реалізації товарів

010

130,0

135,1

Податок на додану вартість

015

4,4

5,1

Чистий прибуток (виторг) від реалізації товарів

035

125,6

130,0

Собівартість реалізованих товарів

040

89,7

97,9

Валовий прибуток

050

35,9

32,1

Адміністративні витрати

070

10,8

16,1

Витрати на збут

080

16,2

5,8

Інші операційні витрати

090

7,1

6,2

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

100

1,8

4,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

170

1,8

4,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0,5

1,0

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

190

1,3

2,2

Чистий прибуток

220

1,3

2,2ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Показник Вихідні дані та хід розв’язку Значення

Товарообіг за квартал у роздрібних цінах
(дохід від реалізації товару)

 

 

Сума реалізованих торгових накладень
(валовий прибуток), тис. грн.

 

 

Рівень реалізованих торгових накладень, %

 

 

Товарообіг за квартал у оптових цінах(собівартість реалізованого товару), тис. грн

 

 

Рівень собівартості реалізованих товарів, %

 

 

Сума витрат аптеки, тис. грн.

 

 

Рівень витрат аптеки, %

 

 

Прибуток (чистий прибуток), тис. грн.

 

 

Рентабельність продажу, %

 

 


Розрахунок показників

http://www.provisor.com.ua© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика