Логотип журнала "Провизор"
ДРУГА ВИЩА ОСВІТА У СФЕРІ ЯКОСТІ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
Другие статьи из раздела: Подготовка кадров
Статья
№ 02`2014 Как правильно пройти ситуационное интервью
№ 17'2009 ПІДСУМКИ ВСТУПУ ДО ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№ 17'2009 ПІДСУМКИ ВСТУПУ ДО ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№ 4’2006 Итоги пятилетки: фармацевтическая наука Украины в 2001–2005 гг.
№ 12’1998 Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины
№ 5’1998 Система последипломного обучения специалистов фармации и пути ее развития


ДРУГА ВИЩА ОСВІТА У СФЕРІ ЯКОСТІ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

Якість будь-яких товарів навколо нас
визначає якість нашого життя.

Сьогодні фармацевтична галузь як одна з найрозвинутіших з позицій використання новітніх технологій та принципів управління вимагає підготовки фахівців високого рівня різних профілів: інженерів-технологів, провізорів, хіміків-синтетиків, аналітиків, клінічних провізорів і, безумовно, фахівців з управління якістю. Питання забезпечення і підвищення якості сьогодні стають гостроактуальними і в інших галузях економічної діяльності: від харчової промисловості до сільського господарства; від машинобудування до готельного і ресторанного бізнесу

У відповідь на потреби суспільства в Національному фармацевтичному університеті у 1999 році була відкрита спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація » («ЯСС»). Відкриття цього напрямку було обумовлене загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської інтеграції, удосконалення системи захисту прав споживачів, підвищення якості продукції та іміджу національних товаровиробників. Сьогодні, незважаючи на фінансову кризу і нестабільну економіку нашої держави, питання підвищення якості вітчизняної продукції не тільки не стало менш важливим, але, навпаки, його актуальність лише загострилась. На сучасному конкурентному ринку можуть вижити і розвиватись лише підприємства, якість продукції яких максимально задовольняє запити і сподівання споживачів. Керівники, які усвідомили цю істину, серйозно відносяться до питань забезпечення і управління якістю на своїх підприємствах, упроваджуючи принципи, методи і засоби з арсеналу світових лідерів у сфері якості. Ефективно функціонуючі системи управління якістю, побудовані згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001, — це перший і найважливіший крок на шляху до ділової досконалості підприємства. А допомагати впроваджувати такі системи можуть тільки кваліфіковані фахівці з відповідною освітою, яких на пострадянському просторі сьогодні вкрай недостатньо.

Переважна більшість з тих 720 випускників, що останніми роками отримали диплом НФаУ зі спеціальності «ЯСС», сьогодні є затребуваними фахівцями, що обіймають гідні посади на провідних підприємствах країни (ЗАТ НВЦ «Борщагівський хі-мікофармацевтичний завод», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця », ВАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ«Київський вітамінний завод», Корпорація «Артеріум», ЗАТ «Біофарма», ЗАТ «Біолік», ЗАТ «Лекхім-Харків», ВАТ «Фармак», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ЗАТ «ХФЗ «Червона зірка», ДП «Черкаси-Фарма», ТОВ «Юрія-Фарм», дистриб’юторських фірмах «БаДМ», «ВВС Лтд», «Альба-Україна» та ін.). Крім того, наші колишні студенти плідно працюють у лабораторіях системи державного контролю якості лікарських засобів, інших державних наглядових і контрольних служб (Держлікінспекції, обласних санепідемстанціях тощо). Значна частина наших випускників знаходить місце роботи на підприємствах та в організаціях не фармацевтичного профілю — від виробництв харчової продукції до організацій, що надають телекомунікаційні послуги (ВАТ «Вімм-Біль-Данн Україна», ВАТ «Укртелеком» та ін.). Щорічне збільшення зацікавленості абітурієнтів, що бажають отримати освіту за спеціальністю «ЯСС», достеменно свідчить про значну актуальність і важливість спеціалістів такого профілю, причому не лише у фармацевтичній індустрії.

Для підвищення рівня навчального процесу і задоволення потреб ринку у висококваліфікованих кадрах ректоратом НФаУ було прийняте рішення створити спеціалізований підрозділ — кафедру управління якістю, яка була заснована у 2002 році і сьогодні є випускаючою кафедрою для студентів «ЯСС».

З метою розвитку спеціальності «ЯСС» постійно вживаються заходи з оптимізації навчальної програми і методів викладання. Аналізуються зміни в нормативних базах стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності, метрологічної діяльності, управління якістю. Розглядається досвід діяльності європейських навчальних закладів та суспільних організацій у сфері якості (наприклад, Європейської організації з якості, European Organization for Quality (EOQ)). Ведеться співпраця з іншими навчальними закладами, де готують фахівців за спеціальністю «ЯСС», а також з профільними організаціями (Українська асоціація якості, Український центр фармацевтичних досліджень тощо), та постійно оновлюються відповідні методичні видання.

Усі лекції та практичні заняття з профільних дисциплін проводять виключно компетентні доценти й професори НФаУ, сертифіковані EOQ. Викладачі таких дисциплін є діючими аудиторами систем управління якістю і мають значний практичний досвід аудиторської й консалтингової роботи.

Національний фармацевтичний університет здійснює набір студентів на спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, присвоюючи кваліфікацію магістр з управління якістю, а також за рівнем спеціаліст з кваліфікацією фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості. Для цього необхідно мати повну вищу освіту (для магістрів) або середньоспеціальну освіту (бакалавр, спеціаліст) за будь-яким напрямком підготовки спеціалістів.

Навчання здійснюється на денній, вечірній та заочній формах. З 2008 року для магістратури започаткована експериментальна заочна форма освіти з дистанційними засобами навчання. Суть такого підходу зводиться до спілкування студентів і викладачів у мережі Інтернет. На сервері НФаУ розміщено методичні матеріали й засоби діагностики знань, які будуть доступні для студентів через індивідуальний логін і пароль. За допомогою такого дистанційного спілкування студенти одержують методичні матеріали для засвоєння, а також відповідні пояснення, завдання для самопідготовки й контролю знань. На сайті функціонує форум і чат для поточного спілкування та роз’яснення будь-яких питань у режимі реального часу. Окремі викладачі контролюють роботу студентів за кожним навчальним курсом.

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю «ЯСС», — це фахівці, які здатні вирішувати проблеми підвищення показників діяльності організацій у сфері якості, забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і розвиток систем управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 і 14000. Така освіта також необхідна фахівцям, які займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції й послуг, контролюванням технічної документації, метрологічним забезпеченням, здійсненням внутрішніх аудитів, валідації технологічних процесів, атестації персоналу, обладнання й приміщень тощо.

Диплом НФаУ за спеціальністю «ЯСС» дозволяє випускникам обіймати широке коло посад: заступника директора з якості, менеджера з якості, інженера з якості, начальника відділу управління якістю, відділу валідації, відділу технічного контролю, фахівця зі стандартизації й сертифікації, внутрішнього аудитора тощо.

Протягом навчання студентам викладаються загальні та профільні дисципліни (наведено дисципліни для магістрів):

Нормативна частина

 • Соціологія організації та управління.
 • Концептуальна інформатика та інформаційні технології.
 • Основи теорії оптимізації.
 • Сучасна економічна теорія.
 • Методологія та логіка наукових досліджень.
 • Методологія, методи та засоби управління якістю.
 • Охорона праці в галузі.
 • Аудит систем управління якістю.
 • Стандартизація в сфері якості.
 • Процесно-орієнтований менеджмент.
 • Системи управління якістю.
 • Основи екологічного менеджменту.
 • Сертифікація та підтвердження відповідності.
 • Інвестиційні інструменти управління якістю.
 • Управління якістю технологічних процесів.

За вибором студентів

 • Основи належної виробничої практики (GMP).
 • Адміністративне та трудове право.
 • Маркетинг якості.
 • Інформаційні технології якості, стандартизації та сертифікації.
 • Основи дослідження операцій та методи прийняття рішень.
 • Педагогіка вищої школи.

ФОРМИ ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (ЗА РІК)
  Магістри Спеціалісти

Денна форма навчання (1 рік)

9060 грн.

7180 грн.

Вечірня форма навчання (1 рік)

8230 грн.

6500 грн.

Заочна форма навчання (1,5 року)

7520 грн.

6060 грн.

Після закінчення курсу навчання на кафедрі управління якістю всі студенти захищають магістерську роботу за тематикою однієї з актуальних проблем у сфері управління якістю, стандартизації чи сертифікації.

Навчальна програма за спеціальністю «ЯСС» офіційно визнається Українською асоціацією якості (УАЯ), завдяки чому всім студентам після навчання надається можливість отримати відповідні свідоцтва, які є необхідною умовою для складання іспиту і отримання сертифіката «Спеціаліста з якості» від Європейської організації з якості.

Умови для абітурієнтів

 • Обов’язкова наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст).
 • Прийом документів здійснюється з 5 по 31 липня за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 53, 4-й поверх, науковий відділ.

В. О. Лебединець

За довідками щодо подання документів просимо звертатись за адресою:
м. Харків, вул. Пушкінська, 53, тел.: 706-30-71 (4-й поверх, науковий відділ, звертатись до Добрової Вікторії Євгенівни).

За довідками щодо специфіки спеціальності «ЯСС», навчального процесу, одержуваного диплому тощо просимо звертатись до куратора спеціальності «ЯСС» Лебединця В’ячеслава Олександровича: м. Харків, вул. Блюхера, 4, Науково-виробничий корпус, кафедра управління якістю, кабінет № 35, тел.: 755-70-82, e-mail: [email protected]

http://www.provisor.com.ua


© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика