Логотип журнала "Провизор"
Програма “Фармація-2005”

Проект

Впервые за 15 лет, более того, впервые в истории независимой Украины фармацевтической общественности страны предстоит собраться, чтобы разобраться в многочисленных проблемах отрасли.

6–9 сентября в Харькове состоится V Национальный съезд фармацевтов Украины.

Каковы будут результаты съезда, насколько продуманными и взвешенными будут его решения — все это зависит не только от делегатов, приехавших в Харьков. Участниками съезда являются абсолютно все работники фармации страны. Именно их надежды и тревоги представят на съезде делегаты.

Кроме того, любой провизор и фармацевт может принять участие в подготовке эпохального документа! Дело в том, что на съезде планируется принять программу “Фармация-2005”, в которой будут определены основные направления дальнейшего развития фармацевтического сектора. Публикуя проект программы, мы надеемся, что все, кому не безразлично будущее отечественной фармации, активно подключатся к обсуждению документа. Свои дополнения и предложения присылайте по адресу:

310002, г. Харьков-2, ул. Пушкинская, 53
Оргкомитет V Национального съезда фармацевтов Украины

Вступ

Програмою розвитку суспільства України, зокрема “Україна-2010”, передбачено подальше входження нашої країни до світової спільноти, що спричинятиме принципові зрушення в усіх сферах життя: політичній, соціально-економічній, інформаційній, культурній.

Програма визначає місце і роль України в її геополітичному та геоекономічному оточенні, висвітлює основні тенденції її розвитку.

Сценарії розвитку подій у суспільстві та соціально-економічні процеси, які визначать мету Програми, залежать від спрямованості розвитку окремих галузевих програм та фармацевтичного сектора України зокрема.

Програма “Фармація-2005” є логічним продовженням на галузевому рівні Програми “Україна-2010”, що розглядається як основа для опрацювання формули національної ідеї відродження України, або ідеї національного прогресу — загальновизнаної суспільством системи ідей, пріоритетів і завдань.

В основу Програми “Фармація-2005” покладені принципи рівності, солідарності та фахової етики. Реформи суспільства повинні бути чітко спрямовані на поліпшення здоров’я громадян України. Такі норми закладені Конституцією України, рекомендаціями ВООЗ та визнані у багатьох країнах світу.

Після закінчення етапу реформування фармацевтичного сектора в умовах суттєвих економічних та політичних змін треба врахувати позитивний власний досвід та світові вимоги щодо гармонізації нормативно-правової бази, яка регулює цей сектор, створює підстави для саморозвитку галузі.

Обгрунтування програми

Принципові зміни у суспільстві України, що відбулися в 90-х роках ХХ сторіччя, обумовили необхідність розробки нових програм подальшого розвитку всіх сфер життєдіяльності України, зокрема Програми “Фармація-2005”.

Одним з пріоритетних завдань, які постають перед незалежною Україною на порозі нового тисячоліття, є розбудова системи охорони здоров’я на рівні світових взірців з урахуванням історичних, етнічних, географічних особливостей нашої держави. Важливість цієї проблеми незаперечна: здоров’я нації є запорукою розвитку і процвітання країни.

Великого значення у цьому аспекті набуває розвиток фармацевтичної галузі, яка належить до найбільш соціально значущих напрямків економіки України. Від стану справ у цій галузі значною мірою залежать можливості держави у підтриманні здоров’я населення та зміцненні своєї економічної незалежності України.

Державна політика з регулювання фармацевтичного сектору, зокрема, з медикаментозного забезпечення населення України полягає, в першу чергу, у створенні нових вітчизняних життєво необхідних лікарських засобів, оптимізації фармацевтичного ринку, удосконаленні систем управління в фармації у відповідності зі стандартами ЄС, підвищенні ефективності діяльності аптечних закладів, забезпеченні галузі висококваліфікованими кадрами, організації вітчизняного промислового виробництва лікарських засобів на засадах належної виробничої практики.

Недостатній рівень забезпечення населення України якісними ліками за доступними цінами ставить проблему розвитку національної фармацевтичної індустрії у ряд найважливіших державних проблем.

Хіміко-фармацевтичне виробництво — один з найперспективніших напрямків діяльності людини, що обумовлено життєвою необхідністю продукції цієї галузі для всіх верств населення. Фармацевтична промисловість в змозі забезпечити найшвидшу віддачу і повернути у бюджет втричі більше коштів, ніж було вкладено у її розвиток. У всьому світі виробництво фармацевтичних препаратів є одним з найрентабельніших напрямків діяльності держави.

Потрібно сказати, що в Україні навіть у найтяжчі періоди, не припинялася робота зі створення і впровадження нових лікарських засобів. В період переходу до ринкової економіки фармацевтичній промисловості вдалося не лише зупинити падіння виробництва, але й поступово розширити номенклатуру, обсяги випуску і реалізації лікарських засобів, довівши конкурентоспроможність своєї продукції на ринку, де панує засилля імпортних препаратів.

Це надає впевненості у перспективах відродження і розвитку вітчизняної фармації.

Основні положення Програми грунтуються на Законі України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Законі України “Про лікарські засоби” та цілому ряду підзаконних нормативних актів.

Використання засад ЄС у практиці державного регулювання фармацевтичного сектора сприятиме прискоренню інтегрування України до Європейського ринку, підвищенню якості та конкурентоспроможності української продукції, що знайшло своє відображення у постановах Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 244 “Про заходи з поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм, міжнародних і європейських стандартів”, Указі Президента України “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11.06.98 р. та постанові Кабінету Міністрів України № 852 від 12.06.98 р. “Про затвердження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

Мета програми

Метою Програми є забезпечення комплексного гармонійного розвитку всіх складових фармацевтичного сектору України з поступовою інтеграцією до світового співтовариства шляхом визначення пріоритетів і конкретних завдань, співставлення їх з наявними матеріальними, фінансовими, технічними, інтелектуальними та іншими ресурсами держави і галузі, визначення оптимальних політико-правових та інших умов їх виконання.

Основні напрямки програми:

  1. Фармацевтична освіта та кадрове забезпечення.
  2. Сучасне промислове виробництво ліків.
  3. Контроль за якістю лікарських препаратів та продуктів.
  4. Сфера реалізації ліків.
  5. Нормативно-правова база фармації.
  6. Єдине інформаційне поле в сфері фармації України.

Очікувані результати

Розвиток фармацевтичної галузі України на рівні світових взірців. Оптимізація медикаментозного забезпечення населення України. Удосконалення підготовки фармацевтичних кадрів, зміцнення виробничого сектору гармонізація законодавчої бази і структур управління фармацією до норм ЄС.

Головний координатор Програми —
Міністерство охорони здоров’я України

Розділ 1
Фармацевтична освіта та кадрове забезпечення

Зміна вимог до сучасного спеціаліста поставила перед фармацевтичною освітою задачу розробки нових стандартів вищої освіти, які базуються на реальних потребах фармацевтичної галузі, в тому числі — появі нових посад на фармацевтичних підприємствах та закладах охорони здоров’я і, відповідно до них — нових посадових обов’язків.

Використання досвіду фармацевтичних вищих учбових закладів зарубіжжя у підготовці фахівців обумовило введення у програму підготовки нових дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями, а також перші кроки фармацевтичних вищих учбових закладів до стандартизованої оцінки знань випускників.

Перенесення основної уваги у діяльності провізора на пацієнта передбачає розширену підготовку з медико-біологічних дисциплін, які створюють базу знань з раціонального використання лікарських засобів.

Дуже важливим напрямком у фармацевтичній освіті є перепідготовка та підвищення кваліфікації провізорів за суміжними спеціальностями та постійне підвищення кваліфікації викладачів фармацевтичних вищих учбових закладів у відповідності з новими навчальними планами та програмами з урахуванням відкриття нових спеціальностей.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Базова фармацевтична освіта
Розробка і впровадження нових стандартів вищої освіти; відповідна переробка навчальних планів і програм
Інтеграція навчальних планів підготовки спеціалістів фармації за всіма рівнями підготовки
Відкриття нових спеціальностей за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями
Впровадження стандартизованої оцінки знань студентів як форми поточної та державної атестації
Підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів фармацевтичних вищих навчальних закладів
Міжвузівський обмін студентами та викладачами, у тому числі на міждержавному рівні
Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство освіти
2. Післядипломна освіта
Розширення номенклатури спеціальностей перепідготовки провізорів та фармацевтів
Перепідготовка фахівців галузі за новими спеціальностями напрямку «Фармація», «Kлінічна фармація» і за суміжними спеціальностями
Організація перепідготовки лікарів з питань раціональної фармакотерапії
Розширення номенклатури спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації через докторантуру, аспірантуру, магістратуру
Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство освіти
3. Відповідність вищої освіти вимогам галузі
Аналіз ринку трудових ресурсів і перегляд існуючих посад спеціалістів фармації
Направлення пропозицій про внесення змін та доповнень у Державний Kласифікатор професій
Підготовка та перепідготовка спеціалістів за надсистемними спеціальностями
Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство освіти,
Міністерство праці і соціальної політики

Розділ 2
Сучасне промислове виробництво лікарських препаратів

Перспективи “виживання” вітчизняної хіміко-фармацевтичної промисловості залежать від її здатності за недовгий термін вирішити ряд взаємопов’язаних завдань, серед яких основними є: освоєння сучасних технологій і способів досягнення високої якості препаратів, технічне забезпечення впровадження сучасних технологій, виробництво лікарських засобів у відповідності з нормами ЄС.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Забезпечення відповідності промислового виробництва лікарських засобів вимогам стандартів ЄС
Підготовка пропозицій по реформуванню законодавчої бази України відносно виробництва лікарських засобів у відповідності з положеннями директив Kомісії та Ради ЄС
Гармонізація системи сертифікації лікарських засобів в Україні з нормами ЄС
Розробка офіційних рекомендацій з належної виробничої практики (GMP) та належної практики дистриб'юції (GDP)
Створення національної інспекційної служби з GMP
Розробка національної системи забезпечення гарантії якості виробництва і контролю якості лікарських засобів
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчу-вання, лікарських засобів та виробів медичного призначення
2. Освоєння вітчизняного виробництва субстанцій лікарських препаратів
Організація виробництва лікарських субстанцій на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості; зокрема, створення виробництва амінокислот та субстанцій мікробіологічного синтезу
Створення вітчизняного виробництва допоміжних речовин
Створення спеціального виробництва деталей для укупорювання лікарських засобів, зокрема на заводі гумово-технічних виробів
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
Міністерство сільського господарства і тваринництва,
Міністерство хімічної продукції,
Міністерство нафтопереробної промисловості
3. Технічне переозброєння галузі
Здійснення реконструкції діючих підприємствз випуску готових лікарських препаратів
Організація виробництва вітчизняного високо-технологічного обладнання для хіміко-фармацевтичного виробництва з використанням можливостей конверсії.
Налагодження випуску лікарських засобів у формі аерозолів, лікарських плівок, стерильних лікарських форм
МОЗ України,
Kоммедбіопром
Організація виробництва нових фітохімічних препаратів
МОЗ України,
Kоммедбіопром
Активне співробітництво з вітчизняними і зарубіжними лізинговими компаніями на умовах довгострокової оренди високотехнологічного обладнання для хіміко-фармацевтичних підприємств
МОЗ України,
Kоммедбіопром
4. Оновлення асортименту вітчизняних лікарських препаратів
Створення нових життєво необхідних вітчизняних лікарських препаратів
МОЗ України, Kоммедбіопром, НДІ, ВУЗи, хіміко-фармацевтичні підприємства
Сприяння науковим дослідженням фундаментального і прикладного характеру з розробки нових лікарських засобів синтетичного, рослинного та природного походження
Вилучення дубльованого випуску аналогічних препаратів вітчизняними виробниками.
Налагодження виробництва лікарських препаратів недостатньо представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку
Розширення асортименту і масове освоєння випуску генериків в кооперації з імпортерами
Стандартизація і сертифікація лікарських засобів і засобів лікувальної косметики
Підготовка спеціалістів вищої кваліфікаціїз стандартизації та сертифікації лікарських препаратів та косметичних засобів
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення,
Інноваційні фонди
5. Підтримка вітчизняного виробника
Розробка пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства у сфері виробництва та реалізації лікарських препаратів, спрямованого на захист вітчизняного виробника за рахунок:

— введення податкових пільг при імпорті субстанцій, допоміжних матеріалів та обладнання;
— введення пільг на податок на прибуток при продажу життєво необхідних препаратів;
— подовження терміну введення штрафних санкцій за несвоєчасне повернення в країну валюти, що отримана від експорту медикаментів до 120 днів;
— перегляд питання про обмеження на випуск недержавними підприємствами малих транквіліза-торів і заспокійливих засобів, які використовуютьсяу виробництві комбінованих препаратів

Вирішення питання про введення держзамовлення на лікарські засоби вітчизняного виробництва, зокрема для лікування соціально-небезпечних хворих (туберкульоз, СНІД тощо)
Створення медико-економічних стандартів ліку-вання з використанням лікарських засобів вітчиз-няного виробництва, як це має місце в країнах ЄС
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
Міністерство юстиції
6. Багатопланова маркетингова діяльність
Kомплексне вивчення ринку і реальних потреб покупців. Вивчення можливостей виробництва, асортименту, споживацького попиту на фармацевтичну продукцію. Kонтроль за рівнем цін
Організація галузевої високоефективної інформаційно-обчислювальної мережі з програмним та інформаційним забезпеченням у сфері виробництва і реалізації ліків
Використання клірингу у розрахунках за продукцію
Створення оптово-роздрібних виробничо-торгівельних мереж для оперативного просування вітчизняних препаратів на фармацевтичному ринку
МОЗ України,
Міністерство економіки України,
Kоммедбіопром,
Фармацевтичні підприємства,
організації, фірми, маркетингові служби керівних структур
7. Інтеграція виробничого, комерційного, фінансового і наукового потенціалу галузі
Вивчення можливостей об'єднання виробничих, комерційних підприємств галузі, а також фінансово-кредитних установ на сучасних ринкових умовах з метою вирішення проблем технічного переобладнан-ня, модифікації і підвищення конкурентоспромож-ності вітчизняних виробників лікарських засобів
Налагодження постійних зв'язків між наукою, освітою та виробництвом шляхом створення галузевого координаційного науково-виробничого і інформаційного центру
Проведення аналізу існуючої номенклатури спеціальностей і навчальних програм вузів фармацевтичного і медичного профілю з метою визначення тих напрямків, які потребують першочергового відкриття нових спеціальностей.
Визначення джерел і механізмів фінансування науково-дослідної діяльності в галузі створення, вивчення, стандартизації і виробництва лікарських препаратів
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
Міністерство освіти

Розділ 3
Контроль за якістю лікарських препаратів та продуктів харчування

Сучасний етап розвитку охорони здоров’я в Україні, що характеризується ростом виробництва лікарських засобів і використанням для їх виробництва імпортних субстанцій, висуває більш високі вимоги до їх якості і вимагає удосконалення служби їх контролю.

Забезпечення відповідної якості лікарських засобів залежить від правильної організації контролю, його ефективності, а також від рівня вимог, закладених в нормативно-технічну документацію, та методів аналізу, що використовуються.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Розробка пропозицій про вдосконалення законодавчої та нормативної бази з контролю якості лікарських засобів та продуктів харчування
Створення національної Фармакопеї України, гармонізованої з Європейською Фармакопеєю
Розробка та впровадження системи контролю та сертифікації лікарських препаратів у відповідності зі стандартами ЄС
Поступовий перехід від контролю якості до забезпечення якості
МОЗ України,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення,
Міністерство юстиції
2. Удосконалення державної системи контролю якості лікарських засобів і продуктів харчування
Створення при МОЗ України єдиного органу з сертифікації та атестації контрольно-аналітичних лабораторій (KАЛ) та лабораторій заводів-виробників фармацевтичної продукції
Створення мережі KАЛ з можливістю проведення повного контролю якості з усіх показників нормативної документації як для вітчизняних так і для імпортних препаратів
Введення 3-рівневої системи атестації KАЛ:

— лабораторії з можливістю проведення повного аналізу більшості вітчизняних та імпортних препаратів;
— лабораторії обласних аптекоуправлінь, ВТK і ЦЗЛ фармацевтичних підприємств;
— аптечні лабораторії.

Забезпечення матеріально-технічного оснащення контрольно-аналітичних лабораторій та інспекцій у відповідності з сучасними вимогами
Встановлення розумного балансу між вибірковим і посерійним контролем
МОЗ України,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення,
Міністерство юстиції,
Державний Митний комітет
3. Гармонізація системи клінічної апробації лікарських засобів
Розробка умов та технологій впровадження біоеквівалентності генеричних на заміну обмежених клінічних випробувань
МОЗ України,
Державний науково-експертний центр лікарських засобів

Розділ 4
Сфера реалізації ліків

Забезпечення економічної доступності, належного призначення та використання якісних лікарських засобів є невід’ємним фактором їх ефективної реалізації.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Раціональний фармацевтичний менеджмент
Проведення експертної оцінки медикаментозного забезпечення диференційовано за нозологічними формами захворювань відповідних груп населення
Удосконалення діючих механізмів оплати медикаментів, що відпускаються окремим категоріям хворих безкоштовно чи за пільгових умов
Управління асортиментом ЛЗ в аптечних закладах на основі переліку життєво важливих ЛЗ,з урахуванням виробничих можливостей та купівельної спроможності покупців
Визначення ємності фармацевтичного ринку
Розробка нормативів споживання психотропних, наркотичних ЛЗ та спирту етилового на 1000 жителів
МОЗ України,
Держкоммедбіопром,
ДАK «Ліки України»,
НДІ,
вищі фармацевтичні та медичні навчальні заклади,
аптечні заклади
2. Підвищення рівня доступності ЛЗ
Включення лікарських засобів до системи страхування. Обгрунтування основних та додаткових страхових переліків
Розробка та впровадження ефективних механізмів ціноутворення (державного регулювання цін, стимулювання заохочення продажу недорогих, але якісних ліків та ін.)
Зміцнення ролі лікарняних (міжлікарняних) аптек. Подальший розвиток мережі спеціалізованих аптек
Проведення фармакоекономічних розрахунків лікування окремих нозологічних форм захворювань
Удосконалення системи рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських препаратів
Підвищення ефективності закупок ліків шляхом проведення відкритих тендерів, зменшення числа посередників (оптовиків), об'єднання (централізація) ресурсів, перш за все на регіональному рівні.
Заохочення раціонального призначення ЛЗ та відпуску їх з аптеки
МОЗ України,
лікувально-профілактичні заклади,
аптеки,
страхові компанії,
фонди соціального страхування
3. Використання комплексу маркетингу фармацевтичними підприємствами та оптово-роздрібними фірмами (аптеками)
Завершення реструктуризації фармацевтичних підприємств, створення служб маркетингу
Використання маркетингових досліджень для обгрунтування товарної, цінової політики, розвитку виробництва та збуту ЛЗ
Регулювання асортименту ЛЗ вітчизняних підприємств відповідно до платіжеспроможного попиту споживачів
Нарощування обсягів експорту фармацевтичної продукції
Стимулювання збуту фармацевтичної продукції з використанням ефективних каналів товарообігу, реклами, паблік рилейшнз
Планування виробництва продукції фармацевтичних підприємств на основі моделювання збуту
Підвищення економічної ефективності системи збуту продукції, планування та здійснення рекламних кампаній
Удосконалення забезпечення маркетинговою інформацією державного та регіонального рівнів управління шляхом створення мережі центрів фармацевтичної інформації
Використання принципів етичного просування ЛЗ на фармацевтичному ринку та належної інформаційної роботи серед лікарів, провізорів, населення; заохочення спеціалістів фармації до надання якісної і повної інформації про ЛЗ при їх реалізації
Підготовка маркетологів та рекламних агентів з метою професійної діяльності у галузі фармацевтичного маркетингу та реклами
МОЗ України,
Kоммедбіопром,
фармацевтичні підприємства,
аптеки

Розділ 5
Нормативно-правова база фармації

Важливим чинником розвитку всіх напрямків охорони здоров’я країни, в тому числі фармацевтичної галузі, є їх нормативно-правове забезпечення. Створення ефективного законодавства у фармації можливо лише за умови використання належної науково-аналітичної бази.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Удосконалення управління
Зміцнення ролі фармацевтичних органів управління у розробці галузевої політики і створенні нормативно-правової бази
Оптимізація структури органів управління та організації в фармації
МОЗ України,
Фар-мацевтичні органи управління,
Націо-нальне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
2. Удосконалення документів, що регламентують діяльність управлінських органів
Чітке з'ясування ролі, функції та завдання управлінських органів, забезпечення їх оперативного функціонування
МОЗ України,
Фар-мацевтичні органи управління,
Націо-нальне агентство з контролю за якістю та безпекою про-дуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
3. Розвиток національної лікарської політики
Перегляд національної лікарської політики у відповідності до сучасних вимог
Створення механізму її реалізації
Збільшення відкритості регулюючих документів з метою їх обговорення та інформування фахівців
МОЗ України,
Фармацевтичні органи управління,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою про-дуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
4. Удосконалення та раціоналізація управлінських процесів в фармації
Скорочення невиправданих бюрократичних процедур нормування часу на контрольні процедури, усунення зайвої паперової роботи
Нормування контролю якості
Стимулювання та заохочення за сумлінну працю
Інформованість про випадки порушення установлених правил
Скорочення часу на розгляд замовлень і зниження витрат коштів на цю процедуру
МОЗ України,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
5. Удосконалення системи управління кадровим потенціалом
Створення регіональних баз даних «Kадри» та обгрунтування перспектив їх руху
Організація і заохочення персонального розвитку, удосконалення рівня знань, особистих і управлінських здібностей
МОЗ України,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення
6. Нормативно-правове регулювання просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку
Створення системи цінового впливу на просування ліків
Розробка методів регулювання асортименту ліків
Розробка методів заохочення вітчизняних виробників ліків
Розробка пакету документів для нормування оптово-постачальної ланки
Ідентифікація основних понять створення, охорони і оцінки об'єктів інтелектуальної власності
МОЗ України,
Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медич-ного призначення

Розділ 6
Єдине інформаційне поле в сфері фармації України

Створення єдиного інформаційного поля в сфері фармації України органічно пов’язане з основними положеннями національної програми інформатизації України на 1999–2001 роки і є відгуком на загальну світову тенденцію переходу від індустріальної до інформаційної фази розвитку. Цей перехід має здійснюватися, в основному, через інформатизацію, тобто сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технологічних та виробничих процесів, які спрямовані для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав громадян, суспільства і держави на основі всебічного використання комп’ютерних систем, мереж, ресурсів і технологій.

Основною метою створення інформаційного поля є забезпечення спеціалістів медицини і фармації офіційною професіональною, аналітичною інформацією, необхідною для роботи як державних, так і приватних виробництв, діючих на фармацевтичному ринку України, для підвищення рівня надання медичної допомоги населенню, а також для інформаційної підтримки наукових кадрів.

Програмні завдання по пріоритетним напрямкам Залучені організації
1. Створення національної системи професійної інформації
Автоматизація і комп'ютеризація всіх фармацевтичних закладів
Об'єднання за допомогою локальних мереж в єдину систему комп'ютеризованих робочих місць фахівців в кожному закладі
Розвиток регіональних центрів інформації в сфері фармації
МОЗ України,
обчислювальні центр та інформаційні служби фармацевтичних закладів
2. Створення Єдиної універсальної інформаційно-довідкової служби в сфері фармації
Створення централізованого банку даних під патронатом одного з провідних закладів галузі
Поступовий розвиток розгалужених баз даних, розташованих в різних областях країни і об'єднаних
у мережу централізованого банку даних
МОЗ України,
бчислювальні центри та інформаційні служби фармацевтичних закладів
3. Розробка єдиних уніфікованих термінологічних словників і класифікаторів
Уніфікація термінологічних понять
Створення єдиної системи класифікації та сертифікації виробів фармацевтичного виробництва
Розробка і впровадження єдиних форматів комп'ютерних інформаційних даних
МОЗ України,
обчислювальні центри та інформаційні служби фармацевтичних закладів
4. Інформаційне забезпечення користувачів
Вільне користування національними базами даних
Можливість здійсненню інформаційного пошуку в усіх існуючих в світі базах даних з питань фармації, в тому числі в Іnternet
Випуск і розповсюдження друкованої продукції (періодичні видання, довідники, каталоги тощо) та компакт-дисків з інформаційними базами
МОЗ України,
обчислювальні центри та інформаційні служби фармацевтичних закладів
© Провизор 1998–2022Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика