Логотип журнала "Провизор"
Статут Фармацевтичної асоциації України (ФАУ)

Київ — 1998 р.

1. Загальні положення

1.1. Фармацевтична асоціація України, яка у подальшому іменується — Асоціація, є всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які працюють у галузі фармації з метою сприяння розвитку та вдосконалення фармацевтичної галузі в Україні та захисту інтересів своїх членів.

1.2. Скорочена назва Асоціації — ФАУ.

1.3. Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до Конституції, чинного законодавства та цього Статуту.

1.4. Асоціація реалізує свої завдання у тісній взаємодії з державними органами, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, відповідними міжнародними організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності.

1.5. Асоціація може вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов’язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, створених нею юридичних осіб, так само як вони не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

1.7. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, що належить їй на правах власності, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладено стягнення.

1.8. Асоціація є юридичною особою за законодавством України з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, може від свого імені придбавати майнові та пов’язані з ними немайнові права, брати на себе зобов’язання, укладати угоди (договори, контракти), бути позивачем і відповідачем у арбітражному чи третейському суді, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, емблеми та іншу символіку, зразки яких затверджуються Правлінням.

1.9. Місце знаходження Асоціації:

м. Київ

2. Завдання та напрямки діяльності асоціації

2.1. Основними завданнями Асоціації є:

представлення спільних інтересів своїх членів в економічній галузі, соціальній політиці та у питаннях захисту прав Асоціації в рамках Конституції, чинного законодавства та міжнародних угод на території України;
сприяння державі та іншим громадським організаціям у створенні оптимальних умов для науково-дослідної та виробничої діяльності у фармацевтичній галузі; в поліпшенні якості лікарського забезпечення населення України, у раціональному розширенні номенклатури лікарських засобів, насамперед, за рахунок вітчизняного виробництва; у захисті українського фармацевтичного ринку від безконтрольного ввезення малоефективних, неконкурентоспроможних лікарських засобів; впровадженні передових технологій, досягнень фармацевтичної науки, підготовці нормативно-технічної документації, регламентів, виробництві і реалізації лікарських засобів вітчизняних та зарубіжних виробників;
• участь у розробленні законодавчих і нормативних актів, документів, перспективних планів та програм розвитку фармацевтичної справи і наукової роботи в галузі фармації в умовах ринкових відносин, зокрема: розроблення професійно-посадових стандартів та стандартів якості медикаментозної допомоги, діяльності підприємств і суб’єктів фармацевтичного профілю; державних програм і критеріїв потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, ліцензування фармацевтичної діяльності, присвоєнні кваліфікаційних категорій; норм етики працівника фармацевтичної галузі шляхом внесення пропозицій до органів влади;
допомога членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, організації та координації такої діяльності;
боротьба за високу якість професійної рекламної діяльності щодо лікарських засобів;

2.2. Для виконання завдань Асоціація у встановленому порядку:

пропагує мету та завдання Асоціації;
узагальнює передовий досвід роботи в галузі фармації і сприяє впровадженню його в практику;
формує та веде банк даних єдиної системи інформації з лікарських засобів та різної нормативної документації Асоціації;
координує діяльність місцевих відділень Асоціації, обговорює і затверджує плани та звіти про їх роботу;
організує та здійснює гуманітарну допомогу;
здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, у порядку, встановленому законодавством;
проводить у встановленому порядку самостійно або спільно з іншими профільними товариствами та об’єднаннями з’їзди, конференції, симпозіуми для обговорення наукових, практичних і організаційних питань;
надає допомогу своїм членам в організації і проведенні регіональних, всеукраїнських і міжнародних нарад, виставок, семінарів, ярмарок, симпозіумів, конференцій, навчанні та підвищенні кваліфікації;
висуває кандидатів у дійсні члени-кореспонденти Академії наук України, на присвоєння звання заслуженого діяча науки і техніки, заслуженого провізора тощо;
здійснює інформаційну та видавничу діяльність;
здійснює проведення громадської експертизи сучасних систем створення, виробництва і реалізації лікарських засобів;
організовує і проводить благодійні та гуманітарні акції.

3. Членство в Асоціації

3.1. Асоціація складається з індивідуальних, колективних та почесних членів. Асоціація відкрита для участі в ній громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства за умови визнання і додержання ними положень цього Статуту.

3.2. Індивідуальними членами можуть бути повнолітні громадяни, які працюють у галузі наукової, практичної та промислової фармації або проходять службу у профільних закладах Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і поділяють мету та завдання Асоціації, беруть участь у її діяльності та своєчасно сплачують членські внески.

3.3. Колективними членами Асоціації є колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету і завдання Асоціації та беруть участь в їх досягненні. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

3.4. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі вчені, спеціалісти і працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі. Почесні члени Асоціації обираються за поданням Правління з’їздом, а в період між з’їздами — Правлінням більшістю голосів при відкритому голосуванні з подальшим затвердженням цього рішення з’їздом членів Асоціації. Почесним членам видається диплом єдиного зразка, що затверджується з’їздом, і вони звільняються від сплати членських внесків.

3.5. Прийняття до членів Асоціації здійснює Правління або її відділення після сплати вступного внеску.

3.6. Вступ індивідуальних членів до Асоціації здійснюється на підставі індивідуальної письмової заяви, колективних — на підставі рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій.

3.7. Члени Асоціації у разі вступу до неї вносять вступні внески, а також періодично сплачують членські внески. Розміри, термін та порядок їх внесення встановлюються Правлінням.

3.8. Добровільний вихід індивідуальних членів із Асоціації здійснюється на підставі письмових заяв; колективних членів — на підставі рішення зборів колективів підприємств, установ, організацій. У разі порушення вимог Статуту Асоціації, за невиконання обов’язкових рішень керівних органів Асоціації, які прийняті для виконання статутних мети та завдань, а також у випадку несплати членських внесків протягом одного року за рішенням Правління здійснюють виключення із її членів. Заяви та рішення про вихід подаються до Правління чи її відділення.

3.9. У разі виходу або виключення зі складу членів Асоціації вступні та членські вннески не повертаються.

4. Права та обов'язки членів асоціації

4.1. Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.

4.2. Члени Асоціації мають право:

брати участь у обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;
обирати і бути обраними у керівні та контролюючі органи Асоціації;
вносити пропозиції і обговорювати на з’їздах, засіданнях керівних органів будь-які питання щодо діяльності Асоціації;
одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
брати участь у заходах, що проводить Асоціація або які проходять за її участю;
на соціально-правову підтримку та захист;
користуватися у визначеному порядку організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації у здійсненні ними професійної діяльності;
вільного виходу зі складу Асоціації;
входити до будь-яких громадських об’єднань, діяльність яких не суперечить статутним цілям Асоціації.

4.3. Члени Асоціації зобов’язані:

дотримуватися вимог Статуту Асоціації, виконувати рішення її органів;
своєчасно сплачувати у встановленому порядку вступні та членські внески;
надавати всебічну допомогу Асоціації в реалізації її статутних мети і завдань;
надавати Асоціації інформацію, необхідну для досягнення мети Асоціації;
утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди Асоціації;
своєю діяльністю зміцнювати авторитет і матеріальну самостійність
Асоціації;
втілювати в життя рішення з’їздів Асоціації.

5. Статутні органи асоціації

5.1. Статутними органами Асоціації є:

з’їзд;
Правління;
президент;
ревізійна комісія.

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є з’їзд делегатів Асоціації (за текстом — з’їзд), який скликається не рідше одного разу на п’ять років за рішенням Правління.

5.2.1. Позачергові з’їзди можуть скликатися Правлінням, а також на вимогу не менше 1/3 її членів. У таких випадках з’їзд скликається на підставі відповідного рішення Правління і обговорює лише ті питання, для розгляду яких його було скликано.

5.2.2. Черговий з’їзд має право приймати до розгляду будь-які питання, пов’язані з діяльністю Асоціації. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні понад 50% обраних у місцевих відділеннях Асоціації делегатів. Норма представництва визначається Правлінням. Форма голосування визначається з’їздом.

5.2.3. До виключної компетенції з’їзду відносяться наступні питання:

затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього;
визначення і затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
присудження почесних звань членам Асоціації;
обрання терміном на п’ять років президента, віце-президентів, членів ревізійної комісії;
затвердження звітів Правління, президента та ревізійної комісії;
прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень;
вирішення питання реалізації права власності на кошти і майно Асоціації, покладення господарського управління майном на Правління.

5.2.4. Рішення з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на з’їзді делегатів. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Асоціації, призначення ліквідаційної комісії і визначення її повноважень, рішення приймаються 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.

5.3. Правління Асоціації (за текстом — Правління) здійснює керівництво її діяльністю між з’їздами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3.1. До складу Правління входять президент, віце-президенти — по одному представнику від кожного відділення в регіонах.

5.3.2. Якщо у складі Правління з’являється вакансія, відповідний регіон має право пропонувати нового кандидата, який затверджується на засіданні Правління.

5.3.3. Головуючим на засіданнях Правління є президент. На час відсутності президента його обов’язки виконує віце-президент.

5.3.4. Виключна компетенція Правління:

прийняття рішень про скликання та порядок денний з’їздів, норму представництва, порядок обрання делегатів, повідомлення про проведення з’їзду не пізніше ніж за п’ять місяців до його початку;
затвердження перспективних і поточних планів та програм, бюджету, річних кошторисних витрат;
вирішення питання про прийом у члени Асоціації та виключення членів з її складу;
затвердження зразків штампів, емблем та іншої символіки;
затвердження кандидатури генерального директора за поданням президента:
заслуховування і затвердження щорічних звітів генерального директора;
координація і контроль за роботою органів, що створюються в Асоціації, надання їм методичної та організаційної допомоги;
приймає рішення про створення постійних комісій та робочих груп Асоціації та затверджує положення про їх діяльність;
затвердження штатного розкладу та утримання комітету управління, затвердження положення про комітет управління;
приймає рішення про створення відділень Асоціації та затверджує положення про їх діяльність;
приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств;
присудження почесних звань членам Асоціації з подальшим затвердженням такого рішення з’їздом.

5.3.5. Правління здійснює й іншу діяльність, що не входить у виключну компетенцію з’їзду і не суперечить чинному законодавству України.

5.3.6. Правління може приймати рішення, якщо у засіданні беруть участь більше половини його членів.

5.3.7. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, за винятком прийому членів до складу Асоціації чи виключення із членів, яке приймається 2/3 голосів. У випадку рівної кількості голосів — голос президента є вирішальним.

5.4. Президент Асоціації (за текстом— президент) очолює Правління та обирається з’їздом терміном на п’ять років.

5.4.1. Президент:

здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації;
несе відповідальність за виконання її основних цілей та завдань;
вносить пропозиції до Правління щодо кандидатури генерального директора;
без доручення діє від імені Асоціації;
проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співробітництві громадськими об’єднаннями;
укладає від імені Асоціації угоди, договори, контракти, здійснює інші ділові операції як в Україні, так і за її межами;
у рамках законодавства України та цього Статуту в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Асоціації і не є компетенцією з’їзду;
відкриває рахунки у банківських установах;
представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, в судах, міжнародних організаціях;
визначає права, обов’язки та компетенцію віце-президентів;
призначає посадовий оклад генеральному директору.

5.5. Виконавчим органом Асоціації є комітет управління на чолі з генеральним директором, діяльність якого регламентується Положенням про комітет управління, що затверджується Правлінням.

5.6. Для реалізації завдань Асоціації за напрямками її діяльності створюються постійні комісії та робочі групи, що діють згідно з положеннями, затвердженими Правлінням.

5.7. Основою Асоціації є її відділення, що створюються за територіальним принципом, за місцем роботи, навчання, проживання членів, за наявності не менше трьох членів.

У своїй діяльності відділення Асоціації керуються цим Статутом та своїми положеннями, що приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються у встановленому законом порядку.

Відділення без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.

5.8. Для здійснення контролю за фінанcoвою та господарською діяльністю Асоціації з’їздом обирається терміном на п’ять років ревізійна комісія. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, що входять до складу керівних органів Асоціації, а також комітету управління Асоціації.

Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна з’їзду. Порядок роботи ревізійної комісії, прийняття нею рішень встановлюються Положенням про ревізійну комісію, затвердженим Правлінням.

6. Майно та кошти асоціації

6.1. Асоціація може мати у власності будинки, приміщення, споруди, інвентар, обладнання, устаткування, транспортні засоби, житловий фонд, майно культурно-просвітницького та іншого призначення, грошові кошти, засоби виробництва, акції, інші цінні папери, а також інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Асоціації можуть також знаходитися видавництва, заклади та засоби масової інформації, створені або придбані за рахунок Асоціації відповідно до цілей і завдань, передбачених Статутом.

6.2. Власність Асоціації охороняється і захищається законодавством про власність і іншим чинним законодавством України.

6.3. Кожен окремий член Асоціації не має права на відчуження власності як у цілому, так і частини майна Асоціації.

6.4. Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:

добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, трудових колективів, творчих спілок, державних, громадських та інших організацій;
цільових внесків, що надходять на проведення планових заходів;
майнових та грошових вступних та членських внесків;
внесків спонсорів;
грошових надходжень та майна, одержаного у разі господарської та іншої діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
інших джерел, існування яких не суперечать чинному законодавству
України.

6.5. Кошти та майно Асоціації витрачаються на:

здійснення заходів, що відповідають меті та завданням, викладеним у Статуті Асоціації;
благодійні цілі;
соціальний захист членів Асоціації;
утримання штатних працівників;
на інші цілі, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.

6.6. Асоціація веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність згідно з чинним законодавством України.

6.7. Грошовий облік ведеться у валюті, що діє на території України.

7. Внесення змін та доповнень до статуту

7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається в письмовій формі за рішенням з’їзду, прийнятим 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.

7.2. У виключних випадках зміни і доповнення до статуту можуть бути внесені Правлінням з наступним затвердженням на черговому чи позачерговому з’їзді Асоціації.

7.3. Про прийняті зміни та доповнення повідомляє легалізуючий орган.

8. Припинення діяльності асоціації

8.1. Асоціація припиняє свою діяльність у разі реорганізації чи ліквідації.

8.2. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішенням з’їзду.

8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення з’їзду та рішення суду.

Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається 2/3 голосів присутніх на ньому делегатів.

8.4. Кошти та інше майно Асоціації, що залишилося після ліквідації, не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, в окремих випадках за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Проект статуту розробили:
М. С. Пономаренко, Київська медична академія післядипломної освіти
В. Г. Варченко, Держкоммедбіопром
В. А. Загорій, АТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
І. І. Лук’янчук, Одеська Асоціація фармацевтів
© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика